ความเห็นล่าสุด


ขอบคุณมากครับ สวัสดีปีใหม่นะ เห็นรูปและเรื่องราวของลูกสาว เจ้าดวงใจ ที่ทั้งเก่ง และเติบโตเป็นสาวแล้ว ก็รู้สึกชื่นชมยินดีและเหมือนเป็นญาติมิตรในชีวิตการงาน ที่ได้เห็นกันมานานนมเลยนะ มีความสุขและขอให้มีความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า ในทุกประการ ตลอดไปเลย

สวัสดีครับคุณหมอครับ

แวะมาติดตามอ่านอยู่เสมอๆครับ แต่มาเขียนนี่พอได้เขียนบ้างเป็นระยะๆครับ คุณหมอสบายดีนะครับ วันนี้เชียงใหม่ เริ่มรู้สึกได้ว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว ปีนี้ … ตลอดชีวิต ตั้งแต่เกิดมา ผมเพิ่งเคยเห็นว่าทางราชการโดยกรมอุตุฯ ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาว ไม่เคยเห็นเลย แล้วก็แม่นยำมากอีกด้วย ประกาศออกมาไม่กี่วัน หนาวจริงๆ คงมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือ และมีระบบข้อมูล ที่ดีมากขึ้น น่าทึ่งดี

ยายธีครับ น้อมคารวะครับผม ขึ้นไปทางเหนือ เขียนรูป ปั้นดิน ทำงานดินเผา แล้วตั้งวงเผาข้าวหลามนั่งสนทนากันครับข้างบ้านผมมีคนทำงานปั้นและงานดินเผา 2 สตูดิโอเลย เป็นโฮมสตูดิโอ ทำชิ้นงานเป็นงานศิลปะและงานเชิงความคิด ฝีมือสุดยอดครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ สบายดีตามอัตภาพน่ะ ไปสอนและประจำอยู่ที่แม่โจ้มา 5-6 ปีละ ว่างๆอาจารย์ขับรถหลบความแออัดในเวียงแล้วออกไปนั่งกินกาแฟด้วยกันแถวแม่โจ้บ้างนะครับ

แต่ว่าทีมนี้มีลักษณะเฉพาะ ที่เป็นพื้นฐานเอื้อต่อการทำงานกับพระสงฆ์และในแนวนี้น่ะครับอาจารย์อุบล โดยผู้นำทีมนั้นเป็นพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผ่านการศึกษาอย่างสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม คือ ปธ.9 และปริญญาเอก และมีบทบาทมากต่อการสร้างพระนักพัฒนาให้กับประเทศและจากประเทศเพื่อบ้าน ส่วนในทีมนั้น ผู้เป็นเจ้าของงานหลักทางด้านต่างๆ 2-3 คน ก็เป็นเด็กวัดและผู้บวชเรียนมาก่อน

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมเลยถ่ายทอดเรื่องราวจากกรณีศึกษาอย่างนี้ให้กับผู้บริหารของ สช. สปสช. และ สสส. ในสองเรื่องที่สำคัญว่า (1) รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาสุขภาพกับมิติอื่นๆที่นำโดยพระสงฆ์และบทบาทของวัดนี้ มิใช่เพียงเป็นการครอบคลุมบริการทางสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวไปสู่พัฒนาการให้เกิดระบบสุขภาพอีกระบบหนึ่งเลยทีเดียว เพราะกลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งเป็นสถาบันที่สำคัญด้านหนึ่งของสังคม  (2) ควรมีการสร้างคนทำงานทางด้านต่างๆที่จำเป็น สำหรับทำงานให้เหมาะสมกับพระและวัด อย่างเป็นการเฉพาะเลย.. ทั้งวิทยากร / นักวิจัยและติดตามประเมิน / ผู้ประสานงานและบริหารจัดการโครงการ ...ฯ ซึ่งมีแต่คนเห็นด้วยครับ

สวัสดีครับ อ.อุบลครับ

สำหรับกระบวนการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ สรุปเป็นแผนภาพแบบรวมๆดังในภาพน่ะครับ  แต่ว่า การพัฒนารูปแบบและพัฒนาการต่างๆนั้น มีความต่อเนื่องและมีรายละเอียดทั้งปลีกย่อยและเริ่มลงลึกได้ในหลายด้าน ผมขอนำมาแลกเปลี่ยนโดยสรุปและอาจจะช่วยวิพากษ์ มองสำรวจ เพิ่มเติม ให้ไปด้วยกันได้นะครับ

(1) รูปแบบหลัก มองจากทีมผสมและองค์กรสนับสนุนทางวิชาการของเครือข่ายการทำงานในครั้งนี้ พัฒนารูปแบบการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ของวัด ชุมชน พระสงฆ์ ประชาชน องค์กรนโยบายทางสุขภาพ เครือข่ายวิชาการและเครือข่ายพระนักพัฒนา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ และทำเพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ในหลายพื้นที่ แนวคิดหลักคือ การสร้างสุขภาพและสุขภาวะสาธารณะระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มทจังหวัด และภูมิภาค ผ่านกระบวนการ Participatory and Community-engagement โดย เครื่องมือและวิธีการที่สำคัญคือ PBL - Project-based and problem based learning / เครื่องมือ 7 ชิ้น ของนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / ธรรมนูญสุขภาพ ของ สช. / Collaborating ของทีมและเครือข่ายนักสานพลัง ของ สช. ผมเข้าไปช่วยเสริมโดยการประสานงานของ สช. / พระผู้นำการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ / สปสช. โดยนำเอาข้อมูลและบทเรียนจากพื้นที่ต่างๆ ไปศึกษาและร่วมกันถอดบทเรียน สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเอาไว้ใช้ตรวจตรา เป็นฐานคิดออกแบบการทำงาน และใช้ทำงานเพื่อการติดตามดูแลทั้งในระดับภาพรวมและในระดับปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะโครงการ แล้วนำมาบูรณาการกับกระบวนการ PBL-ของพระสงฆ์ เครือข่ายพระนักพัฒนา และเครือข่ายโครงการของพระนิสิต จาก มจร.เชียงใหม่ ที่วัดอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(2) การสังเคราะห์อีกครั้งที่สูงเม่นนี้ ผมประมวลภาพให้มีลักษณะเป็นวงจร D-R-D-C ภาคขยายของ R&D model development ที่ครอบคลุมกระบวนการนำร่องด้วย PBL และมีมิติ การเผยแพร่สื่อสารและการจัดการความรู้เพื่อสะสมบทเรียนภาคปฏิบัติไปบนการเผยแพร่ไปด้วย ในภาพรวมของการออกแบบ จึงเป็นการทำให้มีองค์ประกอบของ (1) การสร้าง Direct observation ผ่าน PBL และ Community learning ให้การทำงานและองค์ประกอบที่ต้องการต่างๆบูรณาการไปด้วยกัน ได้แก่ การแก้ปัญหา การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย การเรียนรู้สุขภาพ การคืนข้อมูล การพัฒนาสุขภาพและบทบาทการดำเนินงานของวัดและพระงฆ์ การสร้างสุขภาวะชุมชน (2) การทำให้มีกระบวนการ วิเคราะห์แบบกลุ่มและชุมชนปฏิบัติเรียนรู้ Group analysis และ Community of practice analysis (3) การทำให้เกิดการสะท้อนข้อมูลแบบ Reflection และบูรณาการหลอมรวม (Integration and convergence) เพิ่มพูนทั้งแนวกว้างและเชิงลึกบนกระบวนการเวที ด้วยการวิเคราะห์ภายในกลุ่มและข้ามกลุ่ม สลับและหมุนเวียนกันของกลุ่มย่อยๆหลายรอบ ซึ่งนำเอาเทคนิค Snowball technic มาออกแบบให้เหมาะสม และการพิถีพิถันต่อการเกิดประสบการณ์ เข้าถึงสุนทรียปัญญา (4) การทำให้มีการบันทึก เผยแพร่ สื่อสาร บูรณาการทั้งการสื่อสารบอกเล่าและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่ 

(3) นำเอารูปแบบและวงจนนี้ ไปออกแบบกระบวนการเวทีและบูรณาการงานพัฒนาเชิงนโยบาย งานพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การพัฒนารูปแบบบูรณาการกระบวนการทางการศึกษากับเครือข่ายงานในพื้นที่ภาคเหนือ การพัฒนาวิธีการทำงานความรู้และการวิจัย บนเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติของเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือกับองค์กรนโยบา่ยส่วนกลางระดับชาติ

ทีมที่ทำงานบนเวทีแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ จึงมีพื้นฐานร่วมกันและมีเครื่องมือทำงานระดับออกแบบแนวคิด และเลือกสรรกิจกรรม รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การทำงานบนเงื่อนไขต่างๆ มาแล้วระดับหนึ่ง อีกทั้งเป็นคนทำงานใกล้ชิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และระดับประเด็นบนขอบเขตพื้นที่ต่างๆ

(4) พอถึงตอนจะทำงานเวทีที่แม่ฮ่องสอน ก่อนถึงวันงานสักประมาณเดือนหนึ่ง ทีมเลยไปประชุม ระดมความคิด แล้วก็ออกแบบกระบวนการโดยรวมของเวทีที่บ้านผม จากนั้น ทีมของจังหวัดและผู้ประสานงานที่เป็นเจ้าของงานหลักของ สช. ก็นำไปพิจารณาและออกแบบรายละเอียดให้สะท้อนแนวนโยบายและจินตภาพตามต้นทุนและข้อมูลที่มีเกี่ยวกับแม่ฮ่องสอน โดยมีกรอบแนวคิด ข้อวิพากษ์ ข้อพิจารณา และข้อแนะนำต่างๆ ทั้งจากผมและจากที่ประชุม ไปแนวทำงานเชิงเทคนิค 

(5) ทางด้านการเข้าถึงสิ่งที่ต้องการและบูรณาการสะท้อนหลอมรวมสุนทรียปัญญา ทางจังหวัดได้ออกแบบให้เป็นการสวดมนตร์ การนั่งสมาธิ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับศาสนสถานบนดอยพระธาตุกองมู

ที่เหลือก็เป็นการผสมผสานการทำงานซึ่งทีมและเครือข่ายได้ทำและรู้ทางกันจนแทบจะเป็นวัฒนธรรมของชุมชนปฏิบัติ ที่ทำงานในแนวทางอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น Deep dialogue / BAR-AAR / Reflection / Collective knowledge compilation and presentation / Empowerment Facilitation ซึ่งก็แล้วแต่จะเห็นและออกแบบดำเนินการเองให้เหมาะสมของแต่ละคนเหมือนเล่นสด โดยผมได้ช่วยประชุมกลุ่มเพื่อ brief งานและสร้างกรอบรวม ให้เป็นเครืองมือและแนวคิดในภาพรวมร่วมกันก่อนกระจายกันทำงาน

ประมาณนี้แหละครับ

ขอบคุณอาจารย์ณัฐพัชร์ด้วยเช่นกันครับ ที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และได้ทำงานด้วยกันในหลายวาระ รวมทั้งเป็นผู้แนะนำ gotoknow.org ให้ผมได้รู้จักและเข้ามาใช้ทำงาน น่าจะนานหลายปีพอสมควรแล้วนะนี่

ไปสอนอยู่แม่โจ้ครับอาจารย์ หากอาจารย์ได้ไปบรรยายทางเหนือ ก็อย่าลืมแวะเปลี่ยนอริยาบทจากหาดทรายชายทะเลไปรื่นรมย์ชมป่าเขาบ้างนะครับ ด้วยความรำลึกถึงครับ

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ Wasawat Deemarn อาจารย์แข็งขัน มีพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่เสมอแบบไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยเลยนะครับ มีความสุขมากๆครับ

ขอบพระคุณครับอาจารย์ขจิต ขึ้นไปทางเหนือ แวะไปพานักศึกษาผมเวิร์คช็อปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สนุกๆสไตล์อาจารย์ กับอาจารย์บ้างนะครับ จะเลี้ยงข้าวนึ่งกับเผาข้าวหลามให้ทานครับ

ตามมาเป็นกำลังใจแก่เครือข่าย และมาสวัสดีปีใหม่อาจารย์หมอ JJ ด้วยครับ ติดตามอ่านและรำลึกถึงเสมอครับผม

สวัสดีปีใหม่ครับ อ.ขจิต มีความสุข มีพลังกายพลังใจ ได้ทำงาน ได้เห็นความสำเร็จงอกงามอยู่เสมอๆนะครับ

ประมาณนั้นเลยเนาะอาจารย์ ... เฝ้าดูความเจริญงอกงามของผู้คนบนแผ่นดิน หลั่งความเมตตาเป็นหยาดฝน แผ่พลังความมุ่งหวังในชีวิตและพลังแห่งความศานติรุ่งเรืองดังแสงตะวัน ..ฯลฯ

ขอบคุณครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีนะ รำลึกถึงเช่นกัน เอางานศิลปะมาแบ่งปันกันนะครับ

ขอบคุณครับคุณหมอธิรัมภาครับ ด้วยความรำลึกถึงเช่นกันครับ รู้สึกเหมือนแผลบเดียว แต่ดูแล้วก็นานเหมือนกัน

เมื่อปีก่อน ไปบรรยายและจัดกระบวนการวิเคราะห์บทเรียนให้กับเครือข่ายสื่อชุมชนภาคเหนือ เห็นบังวอญ่ากำลังทำเรื่องสื่อกับเครือข่าย เลยดึงมาแบ่งปันนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ศึกษาและหาแนวคิด หาแนวปฏิบัติการที่ดีๆ


สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับ ขอบพระคุณที่นำภาพที่แสนงดงามมาแบ่งปันครับ

พาพวกเขาทำหมายเหตุชีวิตไปด้วยครับ ผมบอกพวกเขาว่าเมื่อจบไปทำงานทำการ แก่เฒ่าในภายหน้า จะได้เป็นเครื่องย้อนรำลึกให้มีความหมายบนรายทางของชีวิต

โอ้โห ชอบจินตนาการความสุข ความกว้างใหญ่ที่น่ารื่นรมย์ ที่ถ่ายทอดออกมาด้วยหมู่เต่าน้อยตาใสแหนวนี่แหละครับอาจารย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี