ความเห็น


สวัสดีครับคุณครูคิมครับ

  • สำหรับคุณครูคิม[คลิ๊กเข้าไปรู้จักและติดตามงานได้ที่นี่ครับ]  ผมก็ขอต้อนรับและขอแนะนำเพื่อให้เห็นเครือข่ายกัลยาณมิตรทางวิชาการสำหรับพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของกระแสหลักและในทางเลือกใหม่ๆของสังคมนะครับ
  • คุณครูคิมเป็นครูของเด็กๆที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดพิษณุโลก (ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าของคุณเอก : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา ของคณะสังคมฯด้วยหรือเปล่านะครับ) เป็นครูที่ทุ่มเทกับการสอน และพัฒนาวิธีการสอนโดยมุ่งให้เด็กๆได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดในทุกด้าน โดยเฉพาะมุ่งบูรณาการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่เด็กๆผ่านการเรียนรู้หลายวิธี
  • ในทรรศนะผม โดยเฉพาะเมื่อสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากรและงาน Human Resource Development นั้น คุณครูคิมมีแนวการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและการสร้างประสบการณ์ตรงทางการปฏิบัติที่น่าสนใจมาก โดยมักหาโอกาสทั้งวันหยุด นอกเวลา และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่เด็กๆ ออกไปทำงานที่เชื่อมโยงกับสังคมกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง มีเครือข่ายจิตอาสาไปเชื่อมโยงและทำส่ิงสร้างสรรค์ต่างๆด้วยกันหลากหลายและทำให้เด็กๆในชนบทได้ประสบการณ์ทางสังคมเพื่องอกงามและเติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด
  • คุณครูคิม จัดว่าเป็นครูและนักวิชาการพัฒนาการเรียนรู้แนวประชาสังคมด้วย เน้นพัฒนาพลังการใช้ศักยภาพ สติปัญญา พลังของมนุษย์ พลังของปัจเจกและวิธีรวมตัวทำงานด้วยกันด้วยจิตสาธารณะในวิถีวัฒนธรรมใหม่ๆ เลยอยากแนะนำให้ได้รู้จักอาจารย์และนักวิชาการรุ่นใหม่ๆของเรามากเลยครับ คือ อาจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ และอาจารย์ ดร.สุมาลี นาคประดา ทั้งสองท่านนี้เป็นทีมของโปรแกรมหลักสูตรการ Educational Management (nternational Programme) [คลิ๊กเข้าไปรู้จักหลักสูตรและนักศึกษาของเราได้ที่นี่ครับ]
  • อาจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ นั้นจบปริญญาเอกจากอังกฤษทางด้าน Anthropology and Social Science in Health เป็นอาจารย์และกรรมการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย เป็นรุ่นน้องของคุณครูคิมและเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวการทำงานที่เน้นการพัฒนาด้านในของมนุษย์
  • อาจารย์ ดร.สุมาลี นาคประดา เป็นผู้ได้รับทุนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จบปริญญาเอกด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์กลับมาเป็นครูของโรงเรียนนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงมาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปัจจุบันอาจารย์กำลังทำวิจัยด้านการศึกษาที่สำคัญอยู่ ๒-๓ เรื่องคือการศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษานานาชาติของสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย กำลังพัฒนาวิธีวิจัยเพื่อการปฏิรูปการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ ๒ เครือข่าย เครือข่ายหนึ่งคือ การพัฒนาการวิจัยในห้องเรียนซึ่งพัฒนาเครือข่ายกับเครือข่ายครูจากสถานศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษา เขต ๒ จังหวัดนครปฐม และอีกเครือข่ายหนึ่งคือ การพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเชื่อมโยงกันของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน กับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • ทั้งสองท่านนี้แนวการทำงานคล้ายกับคุณครูคิมมากเลยนะครับ เชิญแลกเปลี่ยนสนทนา หรือนำเอาผลงานวิชาการมาแบ่งปันกันตามอัธยาศัยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี