คุณเลือกใช้วิธีไหนในการแก้ไขความขัดแย้งในที่ทำงาน

 

 มีบ่อยครั้งที่การทำงานร่วมกันมีความขัดแย้งทางความคิด
เมื่อมีการขัดแย้งต่างฝ่ายก็พยายามหาแนวร่วมเพื่อสนับสนุนความคิดของตนจนเกิดรอยร้าว
ไม่มองหน้าไม่พูดจา
บางแห่งถึงกับเกิดการแตกแตกอย่างถาวร
ถึงกับแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกิดการจับผิด ใส่ร้ายซึ่งกันและกัน
ที่สำคัญคือไม่ไว้วางใจถึงกับไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน
เกิดการประจันหน้า การทำงานของหน่วยงานไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
แน่นอนย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้
 
เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ ผู้บริหารแต่ละคนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
แต่ละคนมีประสบการณ์ในการจัดการรับมือกับปัญหาที่แตกต่างกันแบบมืออาชีพ