p'yorm


ครู
โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
Username
phuangphayorm1
สมาชิกเลขที่
30092
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

รับราชการ 29 มิถุนายน 2536
เกษียณอายุราชการ 2572

การศึกษา
ประถมศึกษา ป.6(ร.ร.บ้านหนองขาม(ประชาวิทยาคาร) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)
มัธยมศึกษา ม.6(ร.ร.ชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น)
ปริญญาตรี ค.บ.การประถมศึกษา(วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์)
ปริญญาโท กศ.ม.การประถมศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)


วิทยากร
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุรุสภาหลักสูตร 5 วัน
- ผู้กำกับลูกเสือสามัญ สำรอง หลายรุ่น(จ.ชัยภูมิ)
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (กษ.1)


ประวัติดีเด่น

ครูรักการอ่านดีเด่น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2549 สพท.ชย.2
ครูผู้พัฒนานวัตกรรมรางวัลดีเยี่ยม ด้านการเรียนการสอน ปี 2549 สพท.ชย.2
ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 2 ปี 2550(สพท.ชย.1,2,3และสช.)
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2550 ระดับสถานศึกษา สพท.ชย.2
ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์ ในงานวันครูปี 2551 ศูนย์เครือข่าย อ.เกษตรสมบูรณ์ สพท.ชย.2


ครูผู้ทุ่มเท ปีการศึกษา 2550 (396/2550) สพท.ชย.2
ครูผู้ฝึกสอนโปรแกรมMicrosoft Excel ช่วงชั้นที่ 2 ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ครูผู้ฝึกสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ช่วงชั้นที่ 2 ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ครูผู้ฝึกสอน 2D Animation ช่วงชั้นที่ 1-2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2551
ครูผู้ฝึกสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 20 ธ.ค. 2551
รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ในการประกวด สื่อดิจิตอลโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1(ลำดับที่ 147-148)
ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการครูสอนดี สอนเก่ง ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นทีมงานสหวิชาดอทคอม

ผ่านการประเมินผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน้า 21)
ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) รางวัลเหรียญทอง,เงิน,ทองแดง งานทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2552

ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทองรองชนะเลิศโปรแกรมนำเสนอผลงาน ป.4-6, เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 E-Book ป.4-6
,เหรียญทองรองชนะเลิศเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2553
ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ปี 2553
ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศการนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่น งานมหกรรมสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูเขียว "สุขภาพดี วิถีภูเขียว" ปี 2553
ได้ รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม 21-26 มี.ค.53

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554 รางวัลครูสอนดีของสสค.ปี 2554 และเป็นเครือข่ายครูสอนดีของจังหวัดชัยภูมิ
ได้ รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเนื้อหาสาระความรู้บนเว็บไซต์สหวิชา ดอทคอมร่วมกับรุ่นที่ 2 ณ ร.ร.แม็กซ์ กทม. 26-30 เม.ย.53
ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อรับรางวัลจากคุรุสภา 16 มกราคม 2554 (หน้า 14 ลำดับที่ 339)
ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555
ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม ปี 2556
คุรุสดุดี ปี 2556 (ประกาศผล หน้า 8)
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครู สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2556
ครูดีที่หนูรัก ในโครงการครูดีมีทุกวัน ของ สกสค. (หน้า 13 ลำดับที่ 206)
ครูดีไม่มีอบายมุข 2558 ( ประกาศผลเอกสารเพิ่มเติม 7 )
รางวัลเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2557กิจกรรมภูมิใจ
นักเรียนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 ....เป็นผู้จัดทำเอกสารรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (MOE AWARDS ) ปี 2557 นักเรียน
ชนะเลิศนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่น งาน"สุขภาพดี วิถีภูเขียว"รับเกียรติบัตรจากรองอธิบดีกรมบริการสุขภาพ.......คณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ชย.2)..ได้คัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ,ครูดีเด่น,ครูผู้ทุ่มเท,ครูผู้พัฒนานวัตกรรมดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอน...เป็นคณะทำงานจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน..พัฒนาเว็บไซต์เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ของตนเอง และโรงเรียน
.....เครือข่ายSocial media ประชุมสัมมนานานาชาติ Bangkok 2010 ณ ไบเทค บางนา กทม.

  • คติประจำใจ

ทำงานอย่างจริงจัง และทำให้สำเร็จ
ด้วยโลกไม่หยุดนิ่ง ชีวิตจริงจะหยุดได้อย่างไร
การเรียนรู้ ...เพื่อให้รู้ ในสิ่งที่ไม่รู้ ...จึงไม่สิ้นสุดและหยุดไม่ได้พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท