เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ผมและคุณสายัณห์ ได้ไปร่วมในกระบวนการเวทีชุมชน ณ บ้านแม่ระกา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  วันนี้มีอาจารย์วรพงศ์ หรืออาจารย์ฟี่ จาก Safe Project เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

          ขณะที่ไปถึงขบวนการได้เริ่มต้นไปบ้างแล้ว โดยคุณประสิทธิ์ อุทธา นักส่งเสริมฯ และคุณวาด  วานิช เกษตรอำเภอพรานกระต่าย กำลังดำเนินกระบวนการ ไดยการซักถามและพูดคุยกับเกษตรกรที่มาร่วมในครั้งนี้ 30 กว่าคน  ประเด็นที่กำลังดำเนินอยู่ก็คือการสอบถาม/ทบทวนข้อมูลและสภาพของการประกอบอาชีพหลักในชุมชน ซึ่งก็คือเขากำลังคุยกันในเรื่องของการทำนา

                                              49062202 เวที ณ ศาลากลางบ้าน

          เนื่องจากกิจกรรมในวันนี้ อยู่ในกระบวนการของการดำเนินการเพื่อทำการผลิตข้าวให้ปลอดภัย  ดังนั้นกระบวนการที่ได้ดำเนินการจึงเป็นดังนี้

  • หลังจากการพบปะพูดคุย และสอบถามถึงสภาพการผลิตของชุมชนแล้วจึงเป็นการระดมความคิดเห็นถึงปัญหาหรือความหนักใจของเกษตรกรที่พบ
  • การทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตของเกษตรกรจากอดีตถึงปัจจุบัน ใช้การเล่าและซักถามเพิ่มเติม
  • การทำความเข้าใจเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชน  ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง
  • การสรุปปัญหาในการผลิต ซึ่งพบว่าปัญหาในการผลิตไม่ได้อยู่ที่การใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี เพราะชุมชนทำนเพียงปีละ 1 ครั้ง แต่พบว่าความหนักใจของคนทำนาที่นี่ คือ คุณภาพของข้าว

          หลังจากนั้น ได้สนทนากันถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพราะการผลิตอาหารปลอดภัยของที่นี่ "คนก็ปลอดภัย"  "อาหารก็ปลอดภัย" (ชาวบันเขารับรองกันเองว่าปลอดภัย  เพราะเขากินข้าวที่ตนเองปลูกทุกครัวเรือน)  แต่สิ่งที่กำลังหายไปหรือถูกทำลายกลับเป็นสิ่งแวดล้อม เพราะจากการสนทนาสรุปได้ว่า มีพืช/สัตว์บางอย่างหายไป

          วันนี้เราได้ดำเนินกระับวนการกันได้เพียงเท่านี้ ครั้งต่อไปเราจะมาพัฒนาเพื่อหาโจทย์วิจัยของบ้านแม่ระกากันต่อไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก 7 มิ.ย.49