วันนี้ทำหนังสือถึง สพฐ. ส่งแผนการจัดการความรู้ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามแผนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมความรู้ และนำความรู้ไปใช้

อย่างน้อยก็ตามกิจกรรมในโครงการ และการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน

ก็เลยเปิดชุมชนใหม่ เป็นที่สังสรรค์ของครูภาษาอังกฤษ

ชื่อ   EnglishClub       ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยความยินดียิ่ง