พอดีมีเว็บเพจที่ URL http://gear.kku.ac.th/~krunapon/178375แต่ว่าได้ย้ายเนื้อหาไปไว้ที่ http://gear.kku.ac.th/~krunapon/courses/178375 ที่นี้ปัญหาก็คือถ้าหากว่ามีเว็บอื่นลิงค์ไปที่ URL เดิมก็จะหาเว็บเพจนี้ไม่เจอ

วิธีการก็ใช้ meta tag ของ HTML

ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ให้สร้างไฟล์ index.html ไว้ที่ URLเิดิม (http://gear.kku.ac.th/~krunapon/178375) ที่ีมีเนื้อหาดังนี้<html>
<head>
<meta http-equiv="REFRESH" content="0; URL=http://gear.kku.ac.th/~krunapon/cours
es/178375"/>
</head>
</html>

ในโึค๊ดข้างบนนี้ 0 หมายถึง ใช้เวลา 0 วินาทีในการ redirect. ถ้าหากเปลี่ยนตัวเลขเป็น 5,เราก็จะใช้เวลา 5 วินาทีในการ redirect

 

ที่มา

http://www.macalester.edu/its/docs/howto/urlredirect/