ละอองความรู้ : 6 (บทเรียนจากอุทกภัย)

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทเรียนจากภัยธรรมชาติน้ำป่าและแผ่นดินถล่มครั้งนี้

เป็นบทเรียนราคาแพง

เมื่อธรรมชาติลงทุนสร้างบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้ว

เราต้องรู้จักนำบทเรียนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลังความเห็น (1)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี - ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด ๒. ค่ายพุทธบุตร อบรมบุคลากรในหน่วยงาน ๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓