เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

**เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก**

         ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสื่อสาร  การคมนาคมขนส่ง และในด้านอื่นๆอีกมากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้เราตามเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นไม่ทันซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างมากจากเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีตอย่างเห็นได้ชัดเจน

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อเรามากในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทางและมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่าง  ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ  ทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฎิสัมพันธ์ได้จริง  เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการ  ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก  ทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพันธ์ หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่ายมากขึ้น มีการเพิ่มคุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และการเมืองและมีแนวโน้มมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสังคมโลกมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เรามาก เราควรที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ไปในทางที่ดีทางที่ถูก และเราควรที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ถ้ามันหยุดอยู่เพียงเท่านี้ประเทศของเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าทำให้เกิดความล้าหลังตามไม่ทันประเทศอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้น ดังนั้นเราควรที่จะเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้และช่วยกันพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปให้ถึงที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนพร บัวลอยความเห็น (0)