การศึกษารายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (learning Innovation)

can_science
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดการจัดการเรียนรู้ (Course Outline)

สาระการเรียนรู้ 

1. นวัตกรรมการศึกษา

2. การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3. การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4. แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5. การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

6. กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้

3. ใช้แหล่งการเยนรู้ในการออกแบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบการเรียนรู้ได้

5. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6. ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสิมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษญ์

2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณืเรียนรู้ที่หลากหลาย

3. ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

4. รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

5. ปฏิบัติออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6. ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siripong_scienceความเห็น (0)