หนังสือดีมีที่ไหน?

"ฬิฏา"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือดีที่ควรอ่านสำหรับสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

 ......จากใจถึงใจ....รักนักวิจัยและนักประเมินผลทุกคนนะค่ะ.....

       ....อยากรู้ไหมค่ะว่าเรียนสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ควรจะมีหนังสืออะไร ควรจะมีพระอาจารย์ดีดีไว้คุ้มครอง เวลามีภัย คำว่า "ภัย" ไม่ได้หนีสงครามนะค่ะ แต่หมายถึง การให้คำตอบที่ถูกต้องและสามารถอ้างอิงได้....ถ้างั้นเรามารู้จัก "หนังสือดีที่ควรอ่านสำหรับสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาได้เลยค่ะ....ที่สำนักวิทบริการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี...

    1.ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
     2.ธีรวุฒิ เอกะกุล. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. อุบลราชธานี : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548.
     3.นิศา ชูโต. การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แม็ทส์ปอยท์, 2545.
     4.ชวนชัย เชื้อสาธุชน. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544.
     5.บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
     6.ชวนชัย เชื้อสาธุชน. สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา. อุบลราชธานี : สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, 2547.
     7.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์. กรุงเทพฯ  : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2547.
     8.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ  : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2545.
     9.ศิริชัย พงษ์วิชัย. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์.  พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
    10.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ  : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2540.
     11.ธีรวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์, 2544.
     12.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. สนุกกับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นติ้ง, 2544.

                             ...........12 เล่มหาให้ได้ก่อนนะค่ะ.........

                                  อย่าลืมติดตามนะค่ะ.........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือดีมีที่ไหน?ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆครับ
เขียนเมื่อ 

ไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดียิ่ง

เขียนเมื่อ 
อยากได้เล่มที่ 2 กับเล่มที่ 3 ครับผม