โครงการกลุ่มเยาวชน 3R รักษ์โลก(Reduce ,Reuse ,Recycle)ของโรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือก รอบสุดท้าย จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง..

 

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/334189

 

          

 

    โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ..

 

     .. ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งของเหลือใช้ และลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

    

   .. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพในตัวเยาวชนให้สูงเพิ่มขึ้น เพื่อสรรค์สร้างสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

    

   .. กระตุ้นให้เยาวชนได้รู้จักตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

 

   .. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งของเหลือใช้

 

    .. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

 

           

 

    กิจกรรมที่น่าสนใจถึง ๑๖ รูปแบบ ได้แก่...

 

     .. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมด้วยทั้งจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการอย่างถูกหลักวิชาการจากคำแนะนำของวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    *เป็นผลทำให้เพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ที่ขายเป็นรายได้

    *ลดปริมาณขยะอีกด้วย

 

      

 

   ..  กิจกรรม ๒๐ นาทีลดใช้พลังงานในชั่วโมงสุดท้ายของวันอังคารและวันศุกร์ โดยมีสมาชิก "ตาวิเศษรักษ์พลังงาน" เป็นผู้คอยสอดส่องดูแลให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

    

   *เกิดผลช่วยบ่มเพาะอุปนิสัยประหยัดพลังงานแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน

   

  *เป็นการลดรายจ่ายค่าน้ำและไฟของโรงเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

       

 

  .. กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ ๒ ไร่ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ทั้งนี้นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพป่า  เช่น มะค่า พยุง ยางนา ประดู่ ตะเคียน เต็ง เป็นต้น และจัดแบ่งหน้าที่กันดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง

 

  * โรงเรียนมีป่าไม้เพิ่มขึ้น ๒ ไร่ มีต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น ๓๘๐ ต้น

 

   * นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปลูกป่ารวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 

          

 

    .. กิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  เป็นการรณรงค์ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ขี่จักรยานมาโรงเรียน เพื่อการออกกำลังกายแทนการโดยสารรถยนต์ที่ใช้พลังงานกาซ และน้ำมัน

 

    ผลการรณรงค์ มีผู้ขี่จักรยานเพิ่มขึ้นในชั้นต้น ๑๐๐ คน

 

            

 

    .. กิจกรรมคนดีศรีหนองพอก มุ่งเน้นงานด้านจิตอาสาของเยาวชนที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมเชิงรุก บนพื้นฐานของการเผยแพร่พุทธศาสนาลงสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในวงกว้างและลงลึก เพื่อการละลายพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละครัวเรือน

 

    * ผลที่เกิดขึ้นสามารถลดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของเยาวชนอย่างชัดเจน

 

     * เพิ่มจำนวนเยาวชนจิตอาสาในการทำความดีต่อสังคมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

 

     ความประทับใจของทีมงานต่อการดำเนินโครงการที่น่าชื่นชมนี้ คือ..

 

   .. โครงการมีความหลากหลาย สะท้อนความตั้งใจจริงของเยาวชนและผู้สนับสนุนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

  .. กลยุทธ์ในการดำเนินการมีลักษณะเชิงรุก ที่ครอบคลุมปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการหลายด้าน และมีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน บนความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี