โครงการกลุ่มเยาวชน 3R รักษ์โลกของโรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

กลยุทธ์ในการดำเนินการมีลักษณะเชิงรุก ที่ครอบคลุมปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการหลายด้าน และมีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน บนความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

 

              

 

 

                

 

     โครงการกลุ่มเยาวชน 3R รักษ์โลก(Reduce ,Reuse ,Recycle)ของโรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือก รอบสุดท้าย จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง..

 

http://gotoknow.org/blog/nongnarts/334189

 

          

 

    โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ..

 

     .. ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งของเหลือใช้ และลดปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

    

   .. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพในตัวเยาวชนให้สูงเพิ่มขึ้น เพื่อสรรค์สร้างสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

    

   .. กระตุ้นให้เยาวชนได้รู้จักตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

 

   .. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งของเหลือใช้

 

    .. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

 

           

 

    กิจกรรมที่น่าสนใจถึง ๑๖ รูปแบบ ได้แก่...

 

     .. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมด้วยทั้งจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการอย่างถูกหลักวิชาการจากคำแนะนำของวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    *เป็นผลทำให้เพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ที่ขายเป็นรายได้

    *ลดปริมาณขยะอีกด้วย

 

      

 

   ..  กิจกรรม ๒๐ นาทีลดใช้พลังงานในชั่วโมงสุดท้ายของวันอังคารและวันศุกร์ โดยมีสมาชิก "ตาวิเศษรักษ์พลังงาน" เป็นผู้คอยสอดส่องดูแลให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

    

   *เกิดผลช่วยบ่มเพาะอุปนิสัยประหยัดพลังงานแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน

   

  *เป็นการลดรายจ่ายค่าน้ำและไฟของโรงเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

       

 

  .. กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ ๒ ไร่ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  ทั้งนี้นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพป่า  เช่น มะค่า พยุง ยางนา ประดู่ ตะเคียน เต็ง เป็นต้น และจัดแบ่งหน้าที่กันดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง

 

  * โรงเรียนมีป่าไม้เพิ่มขึ้น ๒ ไร่ มีต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น ๓๘๐ ต้น

 

   * นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปลูกป่ารวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 

          

 

    .. กิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  เป็นการรณรงค์ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ขี่จักรยานมาโรงเรียน เพื่อการออกกำลังกายแทนการโดยสารรถยนต์ที่ใช้พลังงานกาซ และน้ำมัน

 

    ผลการรณรงค์ มีผู้ขี่จักรยานเพิ่มขึ้นในชั้นต้น ๑๐๐ คน

 

            

 

    .. กิจกรรมคนดีศรีหนองพอก มุ่งเน้นงานด้านจิตอาสาของเยาวชนที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมเชิงรุก บนพื้นฐานของการเผยแพร่พุทธศาสนาลงสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในวงกว้างและลงลึก เพื่อการละลายพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละครัวเรือน

 

    * ผลที่เกิดขึ้นสามารถลดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของเยาวชนอย่างชัดเจน

 

     * เพิ่มจำนวนเยาวชนจิตอาสาในการทำความดีต่อสังคมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

 

     ความประทับใจของทีมงานต่อการดำเนินโครงการที่น่าชื่นชมนี้ คือ..

 

   .. โครงการมีความหลากหลาย สะท้อนความตั้งใจจริงของเยาวชนและผู้สนับสนุนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

  .. กลยุทธ์ในการดำเนินการมีลักษณะเชิงรุก ที่ครอบคลุมปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการหลายด้าน และมีการวางแผนปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน บนความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

 

          

 

         

    

 

 

 

    

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเธอคือแรงบันดาลใจความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาชื่นชมกับโครงการดี ๆ ที่น่าประทับใจค่ะ
  • มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ

คุณบุษรา ขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจน้องๆจิตอาสารักษ์โลก และให้พรพี่ใหญ่..ขอให้น้องมีความสุขมากๆเช่นกันะคะ..

             

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

กิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะ

ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมและเรียนรู้โครงการค่ะ  ดีมาก ชุมชนได้ประโยชน์ และเยาวชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

เขียนเมื่อ 
  • พี่ใหญ่ครับ
  • มาแสดงความยินดีกับโรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือก รอบสุดท้าย ด้วยครับ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมกิจกรรมดี ผลงานดี

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

*คุณมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ ขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจน้องจิตอาสาของโครงการนี้ พวกเขาเป็นที่หวังของชาติอย่างแท้จริงค่ะ..

*คุณMSU-KM : panatung~natadee ขอบคุณมากค่ะที่มาสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเยาวชนจิตอาสาของพวกเราค่ะ..

*อ.ขจิต ขอบคุณมากค่ะที่มาเชียร์น้องๆทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง..เห็นแล้วคงอยากกลับเป็นเด็กยุคนี้นะคะ..

*คุณnamsha ขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมชื่นชมกิจกรรมของเยาวชนเพื่อสังคม ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีอีกกรณีหนึ่งค่ะ..

                   

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

มาชื่นชมโครงการที่ดีมากๆ  วันนี้คุยสั้นๆ  กำลังหมดเรี่ยวแรง  ฮา

มาหย่อนความคิดถึงไว้นะคะ 

 

 

คุณครูใจดี ขอบคุณมากค่ะที่มาชมกิจกรรมจิตอาสาของน้องๆในโครงการนี้ ขอฝากความคิดถึงไปยังคุณครูใจดีและครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะ..

            

เขียนเมื่อ 

คุณberger0123 ขอบคุณมากค่ะสำหรับอาหารมื้อเย็นจานโปรด..

                

 

สวัสดี พี่ใหญ่ ค่ะ

ดีใจกับน้องๆโรงเรียน หนองพอก ด้วย ที่ได้รับการฝึกจากพี่ ให้มีจิตอาสา มากกว่า มีจิตอาศัย...เป็นนิมิตรหมายที่ดี กับเยาวชนของชาติ ค่ะ

คุณมุจลินทร์ ขอบคุณมากค่ะที่มาสนับสนุนเยาวชนจิตอาสาที่เข้มแข็งเหล่านี้..น้องๆเขาคิดเองทำเองทั้งหมดค่ะ...พี่ใหญ่ได้แต่นำมาถ่ายทอดอย่างปลาบปลื้มมากๆ เพื่อให้พวกเราได้ชื่นชมกัน..ยังมีแบบอย่างดีๆที่จะเล่าต่อไปอีกค่ะ..

             

ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ (ขออนุญาตตามน้อง อ.ขจิตค่ะ) กิจกรรมดีดีแบบนี้ คนตัวเล็กสอนคนตัวโต ได้แนวคิดกลับไปเยอะเลยค่ะ คิดอยากให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานทำด้วยบ้าง โดยเฉพาะเรื่องปลูกป่า ที่ทำอยู่คิดอะไรเป็นเงินเป็นรายได้ไปหมด ก็เลยมองแค่การรีไซเคิลขยะ (ชวนปลูกต้นไม้ที่บ้าน เค้าก็ไม่เอาด้วย)

เป็นโครงการเยื่ยมมากๆครับ สำหรับการปลูกฝังให้เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราไปนานๆ

14.คุณดาวลูกไก่  ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่ากิจกรรมรักษ์โลกของน้องๆที่ทำจริงด้วยจิตอาสาหลากหลายโครงการ เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนและช่วยกันต่อยอดโดยชุมชนรอบๆด้วยนะคะ..

15.คุณสามารถ ขอบคุณค่ะที่มีภาพดอกไม้งดงามมาสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนของพวกเรา...หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่กลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ..

                  

 

สวัสดี ครับพี่ใหญ่

โครงการกลุ่มเยาวชน 3R รักษ์โลก(Reduce ,Reuse ,Recycle)

ทุกวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้นแบบที่น่าชื่นชม มาก ๆ เลย นะครับ พี่ใหญ่

...

ชื่นชม ผู้นำสิ่งดี ๆ มาเผยแพร่ ครับ

และที่ขาดไม่ได้ คือ  โรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

 

18.คุณแสงแห่งความดี ขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้น้องๆ รร.หนองพอกวิทยา ผู้คิดทำกิจกรรมดีๆเพื่อโลกน่าอยู่ของเรา...หวังว่า "โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปีที่สอง " ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนนี้ คงได้รับการต้อนรับจากเยาวชนในการส่งกิจกรรมดีๆมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกมากมายค่ะ..

                     

เขียนเมื่อ 

คะขอแสดงความชื่นชม...ในความตั้งใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่นำมาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้