วิมลศรี ศุษิลวรณ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา
Usernamekrumai
สมาชิกเลขที่2235
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่)

เกิดที่ กรุงเทพฯ

เรียนที่

 • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศิลปบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสอง
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มานุษยวิทยามหาบัณฑิต)

 

ทำงานที่  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • บรรณาธิการวารสาร"สารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา"
 • หัวหน้าโครงการตำราและพัฒนาสื่อฯ โรงเรียนรุ่งอรุณ
 • นักเขียนประจำ / นักเขียนอิสระ

 

งานที่ภาคภูมิใจ

 • เป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา
 • สร้างหลักสูตรภูมิปัญญาภาษาไทย ที่นำพาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีวิธีในการเข้าถึงภูมิปัญญาไทย  พร้อมไปกับความลึกซึ้งและงดงามทางภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์  โดยอาศัยแม่บททางไทยมาเป็นวิถีการเรียนรู้
 • เป็นคณะผู้จัดทำหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๕ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
 • เป็นคณะผู้ตรวจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ ๒
 • เป็น "ครูเพื่อศิษย์"