มุจลินทร์ ผลกล้า

อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Usernamemoolin
สมาชิกเลขที่44369
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปริญญาตรี    กศ.บ.   บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท    ศศ.ม.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาเอก   (กำลังศึกษาต่อ)   ศษ.ด.  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำ
                  และนวัตกรรมทางการศึกษา ม.สงขลานครินทร์