ส่วนหนึ่งที่สรุปได้จากการบรรยายของอธิการบดี โครงการสายใยวิทยาลัยร้อยใจคณาจารย์ ครั้งที่ 2

ท่านอธิการบดี ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ต้องความหวังจะมาเรียนที่วิทยาลัย และจะไม่ยอมไปเรียนที่อื่น ซึ่งความหวังของเด็กกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่น่าคิด หากเราไม่รับเขาเข้าเรียน เพราะด้วยความแตกต่างของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างคุณธรรมนำวิชาการ ซึ่งบรรยายการศึกษาที่บูรณาการหลักคำสอนของอิสลามไว้อย่างพร้อมเพรียงนี้ จะไม่สามารถพบได้อีก ณ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ด้วยเหตุนี้หากเราไม่รับเขาเข้าเรียน ทั้งๆ ที่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว คำถามคือ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของเด็กเหล่านี้ ที่ชีวิตเขาอาจห่างใกลหลักคำสอนอิสลามในการดำเนินชีวิต

และจากความตั้งใจของเด็กๆ เหล่านี้ หน้าที่สำคัญก็จะอยู่ที่อาจารย์ทุกท่าน ที่จะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เอง เพื่อให้การพัฒนาอนาคตของชาติเหล่านี้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

อาจารย์ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับวิชาที่สอน ในการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ และสร้างความน่าสนใจให้กับวิชาที่สอนอยู่ การสร้างองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก และเนื้อหาจะต้องก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

อีกประการหนึ่ง คือ การก้าวทันเหตุการณ์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้การวิจัยให้ถือเป็นภารงานหลักสำหรับอาจารย์ทุกท่าน และให้ถือเป็นภาระงานหลักสำหรับทุกหน่วยงานในการเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่เราอยู่นี้ยังมีจุดแข็งอีกหลายประการสำหรับการสร้างผลงานวิจัย

สำหรับสาขาวิชาที่มีในวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสร้างให้เกิดจุดแข็งขึ้น และนำเสนอจุดแข็งออกมาให้ได้ และให้มีความพร้อมในการแข็งขันทางวิชาการตลอดเวลา

ขอให้อาจารย์ทุกท่านแสวงหาการขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ตลอดเวลา และการขอดุอาให้เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ