• จากขั้นตอนการสร้างแก้วคริสตัล
  • สร้างเลเยอร์ใหม่ สร้างกรอบสี่เหลี่ยม ล้อมรอบแก้วคริสตัส เติมสีขาว แล้วต่อด้วย Filter, Noise, Add Noise ตั้งค่าดังตัวอย่าง

  • ต่อด้วยคำสั่ง Image, Adjust, Threshold ตั้งค่าดังตัวอย่าง

  • ต่อด้วยคำสั่ง Image, Adjust, Invert กดปุ่ม แล้วคลิกที่เลเยอร์แก้ว Crystal เพื่อสร้าง Selection ให้มีขนาดเท่ากับ Crystal ตรวจสอบต้อง Active ที่เลเยอร์กรอบสี่เหลี่ยม เลือกคำสั่ง Select, Inverse แล้วกดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่นอก Selection วงกลม

  • เปลี่ยน Layer Mode เป็น Screen

  • สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดวงรีที่ริมขอบล่างของ Crystal เพื่อสร้างกองหิมะ

  • เติมสีขาว เลือกคำสั่ง Filter, Texturizer โดยตั้งค่าดังตัวอย่าง

  • ทำซ้ำคำสั่งเดิม กดปุ่ม แล้วคลิกที่เลเยอร์แก้ว Crystal เพื่อสร้าง Selection ให้มีขนาดเท่ากับ Crystal ตรวจสอบต้อง Active ที่เลเยอร์วงรี เลือกคำสั่ง Select, Inverse แล้วกดปุ่ม เพื่อลบพื้นที่นอก Selection วง
  • ใช้เครื่องมือ Smudge     เกลี่ยให้มีลักษณะดังตัวอย่าง
  • ตกแต่งด้วย Snow Man หรือต้นไม้