ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
Usernamepaiboonpa
สมาชิกเลขที่3895
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

    ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2508 ซึ่งเป็นวันที่กรมบัญชีกลางได้สถาปนาครบกึ่งศตวรรษ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมตำรา เอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างของกรมบัญชีกลาง  และบุคคลทั่วไป มีหน้าที่จัดหาและให้บริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง และสื่อประเภทอื่น ๆ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการเงิน การคลัง   การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6  ซอยอารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2270-0599   โทรสาร 0-2270-0599
e-mail : [email protected]