30 พฤษภาคม 49 เป็นวันที่จองวิทยากรเพื่ออบรม Blog ไว้เมื่อเดือนที่แล้ว แต่พอจะอบรมจริงๆ ก็พบปัญหานิดหน่อยกับเรื่องการขออนุมัติโครงการฯแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้...โอพระเจ้า...เส้นทาง KM. อาจจะไม่โรยด้วยกลีบกุหลายเสมอไป...แต่นั่นหมายถึงปัจเจกอื่นที่คนไม่รู้ค่าไม่รู้ความสำคัญในเครื่องมือการจัดการความรู้ด้วย  Blog ก็คงใช้วิธีป่าล้อมเมือง เมืองที่เขาคิดว่าตัวเองเจริญแล้วเพียงด้านวัตถุแต่อย่างอื่นไม่แน่ใจ...ก็ไม่เป็นไรเพราะพระพุทธองค์ท่านฯทรงตรัสถึงลักษณะของบัวสี่เหล่า ใครจะเลือกอยู่ เลือกเป็นเหล่าไหน...ก็สุดแล้วแต่...ส่วนเราก็คงไม่อาจเลือกส่องสว่าง....แต่สุดท้ายก็ Happy Ending เพราะถึงแม้จะมีผู้เข้าอบรมไม่ครบตามเป้าแต่ก็ได้ก็ได้ผลเกินคาดเพราะทุกคนที่เข้าอบรม สามารถปฏิบัติการเขียน Blog และ สร้างชุมชนนำ Blog เข้าสู่ชุมชน เขาเข้าร่วมชุมชน เชิญชวนชุมชนเข้าร่วม จนทำให้เกิดชุมชนใหม่โดยใช้ชื่อ1. ชุมชนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(wiyada999/Diamond) 2. ชุมชนการบริหารการพัฒนา(สุรศักดิ์)  3.ชุมชนการบริหารงานบุคคล/การเจ้าหน้าที่ (อรนุต) 4.  ชุมชนคอมพิวเตอร์ออกแบบและกราพฟิค(วิญญ์) 5.ชุมชนสหกิจศึกษา(มลิวรรณ) 6.ชุมชนบริหารทั่วไป(สุวารี) 7.ทานตะวัน -ไร่อ้อย(Blog พงษ์พิชิต) ความสำเร็จโครงการคิดเป็น100% และ มีแผนการจัดการความรู้เรื่องการเขียน Blog ภายในต่อไปโดยตั้งความหวังว่าจะให้คณะกรรมการ KM เป็นวิทยากรภายใน อบรมให้บุคลากรภายในที่สนใจและเห็นความสำคัญ ในการจัดการความรู้....คงได้สักวันคงได้สักวัน...ที่จะเติมฝัน...จาก 5 เป็น 10 จาก  10 เป็น  20 และ  เป็น 40 ที่เป้าหมายวันนี้ได้สุภาษิตในวิทยุบทหนึ่งที่ประทับใจ"จงอย่าพูดเอาดีแต่เข้าตัว   แล้วเอาชั่วเข้าเพื่อสหายเอ๋ย  เพราะทั้งเพื่อนและตัวต่างก็เคย   ดีชั่วเคยมีทุกคนปะปนไป" แล้วมันเข้ากันกับเขียน Blog ไหมนิ ...เข้าซินะเพราะ คติธรรมหนึ่งของท่านพุทธธาตุที่ซึ้งใจของเราคือ..."อย่าเที่ยวค้นหาหนวดเต่า...สหายเอ๋ย" เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้...แล