ผู้บริหารที่เหนือชั้น


เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต คือผู้บริหารที่เหนือชั้น

 

การสัมมนาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับผู้บริหารใหม่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมีท่าน สว.ประสาร  มฤคพิทักษ์เป็นวิทยากร

ผู้บริหารที่เหนือชั้น 

ผู้เขียนได้อ่านบันทึกของห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบข้อคิด20  ประการสู่การเป็นผู้นำ  จึงสรุปนำมาเล่าต่อสำหรับท่านผู้บริหารหรือท่านที่สนใจเพื่อนำไปปรับใช้ดังนี้

                1. ความสามารถในการเป็นผู้นำ  คือ การผลักดันให้ผู้ร่วมงานทำงาน  ทั้งยังเติมพลังให้เขาแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่  ความสามารถของผู้นำจึงต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและเข้าใจคน
                2.  เข้าใจความใฝ่ฝัน  ผู้ร่วมงานทุกคนต่างมีความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน เพื่อเกียรติยศของตนเอง  จึงควรทำให้คนในองค์กรมีความใฝ่ฝันร่วมกัน ที่เป้าหมายขององค์กร
                3.   เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคน  ผู้นำต้องเรียนรู้ความรู้สึกของคน  รับรู้ความรู้สึกของเขา  โดย ตนเองต้องมีอารมณ์เยือกเย็น  พูดในสิ่งที่เขามีความรู้สึกปลอดภัยและมีกำลังใจทำงาน
                4.  ทุกคนล้วนมีความสำคัญ  ผู้บริหารต้องเข้าหาคน ไม่ทำตัวอยู่เหนือคน  ดังเพลงพื้นบ้านในทวีปยุโรปเพลงหนึ่งใจความย่อว่า   เนื่องจากตะปูตัวหนึ่งหลุดหายไปในที่สุดก็เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เนื่องจากตะปูเล็กๆตัวหนึ่งหลุดหายไป.........เกือกม้าจึงหลุดหาย 

เนื่องจากเกือกม้าหายไป...... ม้าจึงเสียหลัก......ท่านขุนพลจึงพลัดตกจากหลังม้า

เนื่องจากขุนพลพลัดตกจากหลังม้า....การสู้รบจึงพ่ายแพ้

เนื่องจากการสู้รบพ่ายแพ้....จึงสูญเสียชาติไป

เพื่อนร่วมงานทุกคนต่างมีส่วนสำคัญแยกกันไม่ออก  ทุกคนจึงควรได้รับการยกย่องและเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน

                5.  เข้าหาผู้อื่น  ผู้นำควรทักทายผู้อื่น ด้วยความจริงใจ  รับฟังผู้อื่น ทั้งยังให้กำลังใจกับคนที่ทำงาน  ที่สำคัญต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกต้อง  เพราะชื่อตนเองนั้นเมื่อถูกคนอื่นกล่าวขานจะทำให้มีความสุขใจ
                6.  ความจริงใจ  ไม่ควรเสแสร้ง  ควรยิ้มแย้ม  รอยยิ้มสร้างมิตรภาพที่อบอุ่น
                7.  ความเที่ยงธรรมและความไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  ไม่ควรให้ญาติพี่น้อง  คนสนิทเพื่อนรู้ใจ  นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน จนทำให้ส่วนรวมต้องได้รับความเสียหาย
                8.  ความรับผิดชอบของผู้นำหมายถึง  ความรับผิดชอบอย่างสูง  กล่าวคือต้องรับผิดชอบในการจัดการทุกอย่าง  กระบวนการทำงาน  กำหนดเวลา  การประสานงาน ตลอดจนความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงาน

                9.  ถ่อมตน  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  เป็นเสน่ห์ประเสริฐสุด  สุภาษิตจีน  กล่าวว่ามหาสมุทรไม่เคยปฏิเสธแม่น้ำลำธารสายเล็กสายน้อย  ผู้บริหารจึงต้องเป็นศูนย์รวมปัญหาและประสบการณ์ของคนให้มากที่สุด

                10.  ความกระตือรือร้น  ความกระตือรือร้นเป็นเชื้อไฟ ที่สามารถจุดประกายความเร่าร้อนของคนอื่น ให้ลุกโชนขึ้นมาและปลุกเร้าคนอื่นได้  ทำให้คนมีไฟในการทำงานไม่มีวันเสื่อม
                11.  ฉลาดและเฉียบขาด  เมื่อต้องตัดสินใจเร่งด่วน  ผู้บริหารต้องมีปฏิภาณ  และไหวพริบซึ่งเกิดจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ค้นคว้า  เปรียบเทียบ  วินิจฉัย  ซึ่งได้รับการฝึกฝนจนชำนาญสามารถกระทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว
                12.  อยากรู้อยากเห็นและช่างสังเกต  ผู้บริหารต้องมองหลายๆ มุม  ไม่นำเอาอคติของตนเองมาวิเคราะห์  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เมื่อตนเองคิดผิดพลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้
                13.  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้บริหารต้องคิดหาวิธีใหม่ๆ  เพื่อรับปัญหาหรือชี้แนะคนอื่นให้จัดการปัญหาได้
                14.  ฝึกฝนตนเอง  เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และประเมินผลการทำงานตนเองและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
                15.  เป็นแบบอย่างที่ดี  ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน  ดังที่อริสโตเติล ปราช์ญโบรณกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้ที่สามารถเอาชนะตนเองได้นั้น  กล้าหาญกว่าผู้ที่เอาชนะศัตรูได้เสียอีก  เพราะว่าชัยชนะที่ได้มายากที่สุดคือการเอาชนะตนเอง”

                16.  จัดสรรงาน  ผู้บริหารต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานโดยพิจารณาเงื่อนไข  3  ประการ คือ

                                1. ต้องรู้รายละเอียดและลักษณะงานชิ้นนั้นๆ อย่างละเอียด

                                2. ควรค้นหาคุณสมบัติและความสามารถเช่นไร

                                3. ในบรรดาคนที่มีความเหมาะสมนั้นคนไหนมีเงื่อนไขดีที่สุด

                17.  ชี้นำงาน  ผู้บริหารต้องเป็นครู  การเป็นที่ปรึกษา  ผู้นำควรให้ความสนใจ  12  ประการ

                                (1)  เข้าใจงานอย่างถ่องแท้

                                (2)  ต้องให้ผู้ฟังสนใจงานเวลาแนะนำ

                                (3)  ดึงดูดความสนใจ  มีเทคนิคในการสอนงานให้ผู้อื่นประทับใจ

                                (4)  เริ่มจากสิ่งที่เขาไม่รู้ไปสู่สิ่งใหม่

                                (5)  เริ่มจากง่ายไปสู่ยาก

                                (6)  พูดตรงประเด็น

                                (7)  ทุกขั้นตอนต้องมีเหตุผลสนับสนุน  คือต้องรู้ว่าทำไมต้องทำ  พูดถึงสาเหตุทำให้เกิดความสนใจ  เมื่อเข้าใจเหตุผลจะเกิดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของการชี้นำ

                                (8)  สาธิตให้ดู

                                (9)  ส่งเสริมให้มีการตั้งคำถาม

                                (10)  ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง

                                (11)  อารมณ์ความรู้สึกในความเป็นเพื่อน

                                (12)  ตรวจสอบว่าเขาทำตามข้อแนะนำหรือไม่

                18.  การดำเนินการประชุม  ผู้บริหารต้องเปลี่ยนบรรยากาศจากการประชุมเคร่งเครียด  อึดอัด  โต้เถียง  หาบทสรุปให้ได้  มาเป็นการประชุมที่สนุก  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้บริหารต้องเตรียมการประชุมที่ดี  โดยมีจุดมุ่งหมายการประชุมนั้นคืออะไร  รู้จักแก้ปัญหาหารอภิปราย  และความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม
                19.  ตรวจสอบงาน  ผู้นำต้องมีศิลปะในการตรวจสอบงาน  มีการบันทึก  มีเครื่องมือตรวจสอบ

ที่เป็นวิทยาศาสตร์  เพื่อค้นพบการปฏิบัติงานดีเด่นของเพื่อนร่วมงาน

                20.  แก้ไขข้อผิดพลาด  เมื่อผู้บริหารจะแก้ไขงานที่คนอื่นผิดพลาดควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

                                (1)  ตรวจสบความจริงเสียก่อน

                                (2)  ไม่ว่ากล่าวผู้บกพร่องต่อหน้าอื่น

                                (3)  เวลาพูดคุยกับผู้กระทำผิดควรสอบถามความเป็นมาเสียก่อน

                                (4)   ให้เขามีโอกาสอธิบายการกระทำผิดของตัวเองอย่างเต็มที่

                                (5)  ชี้แจงผลเสียของความผิดพลาดนั้นให้เขารู้

                                (6)  ให้เขาคิดหาวิธีแก้ไขตัวเอง

                                (7)  ไม่ว่าท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเช่นไร  ผู้บริหารต้องสุขุมเยือกเย็นตั้งแต่ต้นจนจบ

                                (8)  การพูดคุยควรจบลงอย่างสดชื่นทำให้ฝ่ายหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

                แม้ว่าการบริหารไม่มีสูตรตายตัว แต่ถ้าเรามีหลักการย่อมมีทางเลือกตัดสินใจได้เร็วขึ้น ผิดพลาดน้อยลงครับ  ท่านผู้อ่านคิดอย่างไร

 

ที่มา  :  htt://www.love4.com

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 302445เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2009 16:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

หวัดดีค่ะ ท่าน ผอ. อ่านแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ เพราะเมื่อวานนี้หนูเพิ่งเขียน ขอบคุณเจ้านายที่ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดให้และมีส่วนทำให้งานสำเร็จด้วยค่ะ ถ้าผู้บริหารทุกคนเห็นความสำคัญของลูกน้อง (ตามข้อ 20) เมื่อเขาก็มีโอกาสได้แก้ไขข้อผิดพลาด เขาจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะ..

สวัสดีครับ พรชัย

 • ดีใจและขอชื่นชมท่าน ผอ.
 • เป็น ผอ.มืออาชีพ มีผลงานแนวคิด หลักการ
 • ในการทำงาน เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต คือผู้บริหารที่เหนือชั้น
 • ครบถ้วนสมบูรณ์ อยากให้ทุกคนดูท่านเป็นต้นแบบ
 • ขอบพระคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างยิ่ง
 • ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบันทึก"กลยุทธเด็ดเคล็ดแห่งชัยชนะ"
 • ด้วยในวัย พ.-พัก ทำให้มีโอกาสได้พิจารณา
 • ได้ทบทวนอะไรต่อมิอะไรมากขึ้น
 • ทำให้มองเห็นสัจจธรรม
 • แล้วก็ได้กลับมาคิดว่า
 • ตอนนั้นเรื่องนั้นทำไมเราไม่ทำแบบนี้
 • มองเห็นจุดยืน ว่าควรจะยืนอย่างไรถึงจะมั่นคง
 • ได้แต่คิดอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต
 • ขอบพระคุณที่เติมกำลังเติมพลังให้ได้อยู่ต่อไปใน GTK
 • ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ความสุขครับ

Img_4991

สวัสดีค่ะ คุณพรชัย แวะมาอ่าน ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร 20 ประการ ถ้าใครทำได้ครบ 20 ข้อ เหนือชั้นจริง ๆ ค่ะ

มาชม

เป็นหล้กการบริหารที่ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ

สวัสดีค่ะ...หากผู้บริหารทำไ้ด้แบบนี้ก็สุดยอดผู้บริหารเลยค่ะ "เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต คือผู้บริหารที่เหนือชั้น"

แต่น้องหมีของคุณ tukky เต้นได้สะใจจริง ๆ ค่ะ ไม่ยอมหยุด ไม่ยอมเหนื่อย...อิๆๆๆ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

 • มารายงานว่า  ท่าน ผอ.ที่ขะย้ายมาดำรงตำแหน่ง มาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 ค่ะ
 • เยี่ยมมากเลยค่ะ บันทึกของท่านนี้ ขอบพระคุณ ที่ท่านไปเยี่ยมครูอ้อย ที่บล็อกนะคะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.พรชัย

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้บริหารอีกท่าน ตอนนี้มีเพื่อนแล้ว 2 คน

ในมุมมองของครู..ขอให้ผู้บริหารมีใจเป็นธรรม ..ก็พอค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

ครูอ้อยเขียนแล้วนะคะ ที่ บล็อกเกอร์ ต้องการเปิดบล็อกใหม่

ยินดีเสมอ สำหรับ ท่าน ผอ.ค่ะ

เรียน ครูอ้อย

ผอ.ราตรีย้ายมาเป็น ผอ.ใช่ไหมครับ

แวะมาเยี่ยมท่านผอ.ครับผม

สำหรับผมนั้น...ยึดแนวคิด

ศรัทธาต่อตัวเอง และเชื่อมั่นต่อคนรอบข้า

และอีก 3 หัวใจหลัก คือ ให้ใจ (กับทีมงาน)  ให้โอกาส (ให้งานกับทีมงานอย่างเท่าเทียม) ให้อภัย

ขอบพระคุณครับ

เรียน ผอ. ประจักษ์ ปานอินทร์

ชอบคำน้ำนิ่ง ต่อไปจะเป็นน้ำเน่า ยังไงผมก็มีจอมยุทธ์ อย่างท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ท่านเหลือเฟือที่ถ่ายทอดวิทยายุทธให้ ขอบพระคุณที่เมมตาผู้น้อย ประทับใจที่ผู้ใหญ่ม้ำน้ำใจกับเด็กอย่างผม

เรียน คุณ tukky

เป็นแนวทางนำไปปรับใช้ครับ บางอย่างก็ไม่อาจมีในตำรา ดังคำกล่าวว่าจอมยุทธ์ไร้ตำรา ครับ ขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชม

ขอบพระคุณ umi ที่มาเยี่ยมชม

ขอบคุณ คุณ vij ที่สนใจงานบริหารครับ

ดีใจกับครูอ้อยที่ผู้บริหารใหม่ มือทองจากไทยรัฐวิทยา

ขอบคุณครูคิมที่นำสิ่งดีๆ มาฝากครับ

ขอบคุณครู ป.1 ขอให้ได้เลื่อนชั้นขึ้น ป.2 ครับ ยินดีแลกเปลี่ยนครับ ชอบกลอนที่ท่านเขียนมาก

ขอบคุณแผ่นดิน ชอบคำว่าศรัทธา "ศรัทธาตั้งมั่นยังประโยชน์ให้สูงสุด" ครับ เมื่อเขาศรัทธาเรา(เหมือนเรามีอำนาจ)

ขอบคุณครูโย่ง เห็นรูปสาวชุดแดงแล้วอยากกอด คงอุ่นน่าดู จะติดตามผลงานท่านครับ

ขอบคุณ คุณ kaniya ที่เป็นประธานเปิดใจให้ความคิดเห็นครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท