อัครพงษ์ เวชยานนท์


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Username
akrapong
สมาชิกเลขที่
16803
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 • นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Public Administration จาก The University of Liverpool ประเทศอังกฤษ ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร
 • Cert. of Consumer Protection and Consumer Information System in Japan ณ National Consumer Affairs Center of Japan และ JICA ประเทศญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (พ.ศ.๒๕๔๔)
 • Cert. of Consumer Protection and Development of Consumer Information Network System for Thailand ณ National Consumer Affairs Center of Japan, JICA, ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (พ.ศ.๒๕๔๕)
 • Cert. of Consumer Protection and Development of Consumer Information Network System for Thailand ณ Japan Association of Consumer Affairs Specialists กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (พ.ศ.๒๕๔๖)
 • ผู้ปฏิบัติการร่วมกับ Mr.Kenji Hirokawa ผู้เชี่ยวชาญระยะยาวจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Long Term Expert) ด้านนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ป่น และ Mr.Kenji Takahara อาสาสมัครอาวุโสจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Senior Volunteer) ด้านศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารข้อมูลผู้บริโภคและผู้ก่อตั้งระบบ PIONET ที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Consumer Affairs Center of Japan) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)
 • ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน ๓ สำนักสอบสวน ๒ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๙ จากกระทรวงยุติธรรม
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับกลาง รุ่นที่ ๒ จากสำนักงาน ป.ป.ช.
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง: นักกฎหมายเอกชนและกระบวนการยุติธรรม (สัญญาและการระงับข้อพิพาท) จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ก.พ
 • นักบริหารกิจการยุติธรรม: การยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ จากสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • สัมฤทธิบัตรหลักสูตรความรู้ของพนักงานคดีปกครองสำหรับบุคคลทั่วไป จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง
 • นิติกร ๘ ว กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บทกำหนดโทษ และการโอนภารกิจงานด้านขายตรงและตลาดแบบตรงไปกระทรวงพาณิชย์) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ( ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ว่าดวยการเรียกสินค้าคืนจากตลาด (Recall) เป็นต้น)
 • กรรมการวิชาการคณะที่ ๙๐๗ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการประเด็นทางการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบสินค้าที่มีการใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ ในคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
 • อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
 • ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • เลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม
 • เลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
 • เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านประชาคมอาเซียน
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านการศึกษาการดำเนินคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial)
 • เลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
 • กรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำร่างกฎ ระเบียบ ประการ และคำสั่ง ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • อนุกรรมการประสานงานด้านกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • etc.

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท