วิจัยในชั้นเรียน....เล็กๆ

   ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางลี่วิทยา ในภาคเรียนหนึ่งๆผมจะรับผิดชอบรายวิชาที่มากกว่า ครูในกลุ่มสาระเพราะผมเป็นผู้ชายคนเดียว ในภาคเรียนที่ผ่านมาผมสอนถึง ๖ รายวิชา คือ วิชาพื้นฐาน ม.๖ รวม ๔ ห้อง วิชาเพิ่มเติม ม.๖ สายไม่เน้นวิทย์-คณิต ๑ ห้องเกี่ยวกับการอ่านและเขียนอักษรโบราณในท้องถิ่น วิชาเพิ่มเติมสายเน้นวิทย์-คณิต อีก ๑ วิชา ๑ ห้องเกี่ยวกับหลักภาษาไทย วิชาเพิ่มเติม ม.๔ การแต่งคำประพันธ์ ๑ ห้อง วิชาเพิ่มเติม ม.๒ การเขียนร้อยกรอง ๑ ห้อง และวิชาเพิ่มเติมม.๑ การแสดงเพลงอีแซว อีก ๑ ห้อง

   ผมต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ เชื่อไหมบางที่ทำเสียสวยงาม เวลาสอนจริง ก็ผิดแผนไปก็มี เมื่อสอนไปผมก็หัดทำวิจัยในชั้นเรียนไป เช่นผมสอนวิชาเพิ่มเติมม.๔ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ ผมตรวจงานเด็กพบว่าเด็กไม่เข้าใจเรื่องสัมผัสในคำประพันธ์ แต่งคำประพันธ์มาส่ง ทดสอบ ทีไรพบว่าคำที่สัมผัสสระกัน สระเดียวกัน แต่คนละมาตราตัวสะกดบ้าง นำสระเสียงสั้น กับยาวสัมผัสกันบ้าง เช่น กิน ศีล ผมจึงแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยแบบฝึก ที่ผมสร้างไว้ ๑๐ แบบฝึกย่อยๆ ดำเนินการตามรูปแบบ การสร้างและพัฒนา เลียนแบบนักวิจัยเชิงพัฒนาแล้วนำมาใช้ ได้ผลออกมา ผมก็นำมาเขียนรายงานการวิจัยเล็กๆ

   เล่าให้ฟังแค่นี้นะครับ รูปแบบการเขียน ๕ บทท่านคงหาอ่านได้มากมายนะครับ ผมไม่ต้องเอามะพร้าวห้าวไปขายห้างสรรพสินค้านะครับ