ลุงเอก


ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
Username
ekkachai-km
สมาชิกเลขที่
21902
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

อดีตเริ่มต้นทำงานที่เชียงใหม่  เชียงราย  เชียงคำ  เชียงของ  ปง  จุน  พะเยา
ยุคกลางทำในพื้นที่อิสานเหนือที่สกลนคร  อิสานใต้  อุบล  ศรีษะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  โคราช

ยุคปลายอรัญประเทศ  วัฒนานคร

ยุคท้ายสู่วงวิชาการ  บรรยายและบริหาร ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปัจจุบันอาชีพรับจ้างทำอะไรก็ได้ถ้าชอบ  บรรยาย  วิจัย  บริหาร  จัดการคน(ไม่ใช่อุ้มนะครับ)แค่โอบ(ล้อมทางความคิด)  ในหลายๆเรื่องเช่น  ยุทธศาสตร์  เศรษฐกิจพอเพียง  ความขัดแย้ง ความมั่นคง  มุ่งคุ้มค่ามากกว่คุ้มทุน  มุ่งปัญญามากกว่าเงิน 

อยากรู้ตัวตนที่แท้จริงนี่เลย

 

ยศ,ชื่อ,นามสกุล      พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ  อายุ ๗๑  ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๔  มีนาคม  ๒๔๙๑ 

๒.  การศึกษา

                  ๒.๑ การศึกษาทางทหาร 

                        -  มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

                                -  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๐ 

                        -  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่  ๒๑

                                -  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่  ๖๒   

                        -  วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุด   ที่  ๔๑ 

                                -  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๑ 

                       ๒.๒ การศึกษาทางพลเรือน 

                        -  หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

                                -  ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

                                -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                -  ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล                                                  

๓.  ผลงานและประสบการณ์

       ๓.๑  ผลงานทางวิชาการ 

(๑) จัดทำหนังสือคู่มือผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ใช้ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการและเสนาธิการ 

(๒)  ศึกษาวิจัยส่วนบุคคล เรื่องปัญหาการสูญเสียกำลังพลระดับสมอง ในกองทัพบก 

(๓)  เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของไทย 

(๔)  บรรณาธิการนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(๕)  จัดทำสรุปงานวิชาการของ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

(๖) หัวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

(๗)  จัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ  ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

(๘) จัดทำแผนแม่บทให้ สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

(๙) ร่วมศึกษาระบบการเมืองไทยที่พึงปรารถ ใน ๑๐ ปี และเป็นวิทยากรในเวทีของการสานเสวนาประชาคม (Citizen Dialogue) ของศูนย์สันติวิถีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า  

       ๓.๒  ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 

(๑)  วิชาหลักการพื้นฐานและแนวคิดด้านยุทธศาสตร์  วิชากำลังอำนาจแห่งชาติ  วิชายุทธศาสตร์ทหารและวิชายุทธศาสตร์ชาติ  หลักสูตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  และหลักสูตรการป้องราชอาณาจักรภาครัฐ  เอกชน และการเมือง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรวิทยาลัยการทัพต่างๆ  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  วิทยาลัยการทัพบก  วิทยาลัยการทัพอากาศ  การปฐมนิเทศนายพลใหม่ และหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส 

 (๒)  วิชาความมั่นคงแห่งชาติ และวิชาการทหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยบูรพา  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 (๓)  วิชายุทธศาสตร์ความมั่นคง  ในหลักสูตรปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (๔) เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาความมั่นคง ในการอบรมผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิชาการจัดการธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ  ในหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตร 

 (๕) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในหลักสูตรปริญญาเอกรัฐศาสตร์ภาควิชาสิ่งแวดล้อม

 (๖)  วิชายุทธศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (๗)  วิชาการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ  หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 (๘)  วิชาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  วิชาการนำยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติ  วิชาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และบรรยายเรื่องโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร  และบทบาทของภาครัฐและเอกชนในทศวรรษหน้า  ที่วิทยาลัยการทัพบก  และกองบัญชาการทหารสูงสุด 

(๙)  วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน  วิชาการปฎิรูประบบราชการ  และธรรมาภิบาล  หลักสูตรปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยหอการค้า 

(๑๐)  วิชาวิถีโลก  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(๑๑)  วิชาหลักพื้นฐานการบริหาร หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร  ที่โรงเรียนทหารการเงิน  และโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก 

(๑๒)  วิชาการบริหารงานสมัยใหม่  และการบริหารเชิงกลยุทธ  การบริหารงานทางทหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกองทัพ    หลักสูตรนายทหารบกชั้นสูง  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 (๑๓)  บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนสารบรรณทหารบก โรงเรียนการเงินทหารบกและโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก 

 (๑๔)  วิชาภาวะผู้นำ  ในหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 (๑๕)  เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่องดุลยภาพการเรียนการสอนอิสลามของราชการไทย  ของศูนย์มุสลิมศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และเรื่องมหาอำนาจกับโลกมุสลิม  การเมืองของการก่อการร้าย  คณะทำงานวาระทางสังคม  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            (๑๖)  เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ  เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ  ของ กกต.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและนักศึกษาในการเลือกตั้งท้องถิ่น

(๑๗)  เป็นวิทยากรเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่อง ธรรมาภิบาล และหลักธรรมมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา 

(๑๘)  เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ  เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ  กกต.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและนักศึกษาในการเลือกตั้งท้องถิ่น

 (๑๙)  บรรยายอบรมเยาวชนตัวแทนประเทศไทย เรื่อง Weapons of Mass Destruction, Peacekeeping  Terrorism ในโครงการ Presidential  Classroom – Future  World  Leaders  Summit  2005

(๒๐)  บรรยายให้กับโครงการอบรมหลักสูตร  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย  ของทบวงมหาวิทยาลัย

(๒๑)  บรรยายเรื่องการทำงานในยุค ปี ๒๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(๒๒)  วิชาการบริหารการผลิต  ในหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 

(๒๓)  วิชาการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ และการบริหารการผลิต หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

(๒๔)  วิชาหลักพื้นฐานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และหลักการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยบูรพา 

(๒๕)  วิชาพฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพย์ยากรมนุษย์  หลักสูตรปริญญาโท  วิทยาลัยการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหิดล  

(๒๖)  เทคนิคและประสบการณ์ในการสอน ในการอบรมอาจารย์ทั้งหมดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(๒๗)  บรรยายเรื่องทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างกองทัพไทย  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  หลักสูตรนายทหารอาวุโส  หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  หลักสูตรพรรคนาวินและหลักสตรทั่วไปของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  กองบัญชาการทหารสูงสุด

(๒๘)  บรรยายเรื่องการจัดการน้ำเสียในชุมชน  จากกรณีศึกษาของคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

(๒๙)  เป็นวิทยากรให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในโครงการวิจัย “ปัญหาความมั่นคงใหม่”  ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

(๓๐) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  บก.ทหารสูงสุด  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมราชองครักษ์  กองทัพบก  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงวัฒนธรรม  โรงเรียนเบญจมราชาลัย  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๔.  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

-  ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๓

-  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๔

-  รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑

-  ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ   กองทัพบก

-  ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

-  รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา บริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  และปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- เลขานุการ  สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- หัวหน้าสำนักงาน  คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

- นายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์  ในหน่วยกองพันทหารปืนใหญต่อสู้อากาศยาน ๑  รักษาพระองค์และกรมนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕.  ประสบการณ์จากงานพิเศษที่ได้รับมอบในปัจจุบัน 

(๑)  คณะทำงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง

(๒) ผู้ปฏิบัติงานให้ประธานวุฒิสภา

(๓)  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา

(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

(๕) คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

(๗)  คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(๘) CIO ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

(๙)  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่(Mini MMM)วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

(๑๐) ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม  ของคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

(๑๑)  รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  บริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  และปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

(๑๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการตรวจราชการ  สำนักนายกรัฐมนตรี

                (๑๓) ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  สถาบันพระปกเกล้า

                (๑๔) รองประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ทางการเมือง วุฒิสภา

(๑๕) รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

(๑๖) รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

(๑๗) ร่วมทำงานกับ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ๒๕๒๓

(๑๘) คณะอนุกรรมาธิการใน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (กมธ.ปรองดอง) ๒๕๒๔

(๑๙) ที่ปรึกษาการศึกษาสร้างความปรองดอง สถาบันพระปกเกล้า

(๒๐) ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

(๒๑) เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ปยป.)

๖. รางวัลที่ได้รับ

- ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐

- ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๒

- ได้รับรางวัล”เกียรติยศจักรดาว” ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ สาขาพัฒนาสังคม

-  ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ของเสถียรธรรมสถาน ปี ๒๕๕๖

- ได้รับรางวัล “มหิดลวิทยากร” ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๖

- ได้รับรางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปีครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

- ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗  สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ของรางวัลไทย

- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน “เพชรกนก” สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง 

ตำแหน่งปัจจุบัน

          ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท