ลุงเอก

ลุงเอก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
Usernameekkachai-km
สมาชิกเลขที่21902
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อดีตเริ่มต้นทำงานที่เชียงใหม่  เชียงราย  เชียงคำ  เชียงของ  ปง  จุน  พะเยา
ยุคกลางทำในพื้นที่อิสานเหนือที่สกลนคร  อิสานใต้  อุบล  ศรีษะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  โคราช

ยุคปลายอรัญประเทศ  วัฒนานคร

ยุคท้ายสู่วงวิชาการ  บรรยายและบริหาร ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปัจจุบันอาชีพรับจ้างทำอะไรก็ได้ถ้าชอบ  บรรยาย  วิจัย  บริหาร  จัดการคน(ไม่ใช่อุ้มนะครับ)แค่โอบ(ล้อมทางความคิด)  ในหลายๆเรื่องเช่น  ยุทธศาสตร์  เศรษฐกิจพอเพียง  ความขัดแย้ง ความมั่นคง  มุ่งคุ้มค่ามากกว่คุ้มทุน  มุ่งปัญญามากกว่าเงิน 

อยากรู้ตัวตนที่แท้จริงนี่เลย    

 

ประวัติพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

.  ยศ,ชื่อ,นามสกุล      พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ  อายุ  ๖๔  ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๔  มีนาคม  ๒๔๙๑ 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

๒.  การศึกษา

                ๒.๑ การศึกษาทางทหาร 

                   -  มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กองทัพอากาศ  ดอนเมือง

                   -  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๐ 

                   -  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่  ๒๑

                   -  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่  ๖๒   

                   -  วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุด   ที่  ๔๑ 

                   -  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๑ 

                 ๒.๒ การศึกษาทางพลเรือน

                   -  หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

                   -  ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

                   -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                   -  ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรนานาชาติ)    วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัมหิดล                                              

 

๓.  ผลงานและประสบการณ์
๓.๑  ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติการ

งานวิชาการในภาครัฐ
-  จัดทำหนังสือคู่มือผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   ใช้ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการและเสนาธิการ
-  จัดทำเอกสารวิจัย เรื่องปัญหาการสูญเสียกำลังพลระดับสมอง ในกองทัพบก
-  เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของไทย
-  บรรณาธิการนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-  สรุปประเด็นเอกสาร คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เสนอต่อสาธารณชน
-  ร่วมศึกษาระบบการเมืองไทยที่พึงปรารถ ใน ๑๐ ปี และเป็นวิทยากรในเวทีของการสานเสวนา                     ประชาคม (Citizen Dialogue) ของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า  

การขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ
-  กลุ่มแกนขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนา
-  กลุ่มแกนนำ”เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย”
-  กลุ่มแกนนำดอกไม้หลากสีที่นี่ประเทศไทย

จัดทำงานวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ
-  หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ
-  จัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
-  จัดทำแผนแม่บทให้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
-  เป็นเว็บมาสเตอร์ดูแลระบบงานสารสนเทศ เว็บไซต์ บล็อกและระบบฐานข้อมูลการเมือง

การปกครอง  ของสถาบันพระปกเกล้า
-  ได้รับมอบให้ดูแลระบบประเมินผลมัลคอมของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานแรก

ของประเทศไทยที่รับการประเมินผลในระบบนี้
-  ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการ KPI CONGRESS ครั้งที่ 1
       ๓.๒  ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
ผู้บรรยายหน่วยงานทางทหาร
- บรรยาย เรื่อง รูปแบบการสงครามและความมั่นคงเชิงองค์รวม  ณ  กองบัญชาการฝึกศึกษา   ทหารอากาศ
- วิทยากรเสวนาเสนอแนวทาง เรื่อง“กองทัพควรมีแนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างไรกับ ประชาชนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา เมื่อวิกฤติทางการเมืองและยามปกติ   ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง โครงสร้างกระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาตร์ทางทหาร   ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางทหารและการประเมินความเสี่ยงทางทหาร   ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การบริหารทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
- บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ทหาร  ณ กองบัญชีการฝึกศึกษาทหารอากาศ

- บรรยาย เรื่อง แนวทางในการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง หยุดความรุนแรง หยุดทำร้ายประเทศไทย ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์ชาติกับกองทัพและบทบาทของกองทัพในสภาวะแวดล้อม  ปัจจุบัน  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- บรรยาย เรื่อง การเมืองนำการทหาร  กองทัพจะเดินทางใดเพื่อจัดการความขัดแย้งกับประเทศ  เพื่อนบ้านและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ วิทยาลัยการทัพบก   
- บรรยาย เรื่อง การปรองดองสมานฉันท์  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง แนวคิดการกำหนดมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย      
- วิชาหลักการพื้นฐานและแนวคิดด้านยุทธศาสตร์  วิชากำลังอำนาจแห่งชาติ  วิชายุทธศาสตร์
   ทหารและวิชายุทธศาสตร์ชาติ  วิชาภูมิศาสตร์ในฐานะปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  และหลักสูตรการป้อง              ราชอาณาจักรภาครัฐ  เอกชน และการเมือง ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพต่างๆ  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  วิทยาลัยการทัพบก  วิทยาลัยการทัพอากาศ  การปฐมนิเทศนายพลใหม่ และหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- บรรยาย เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางยุทธศาสตร์ทหาร ณ  วทบ.สบส.
- วิชาการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ  หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- วิชาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  วิชาการนำยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติ  วิชาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และบรรยายเรื่องโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไรและบทบาทของภาครัฐและเอกชนในทศวรรษหน้า  ที่วิทยาลัยการทัพบกและกองบัญชาการ ทหารสูงสุด
- บรรยาย เรื่อง แนวความคิดและโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติรูปแบบต่างๆ ณ  วิทยาลัยการทัพอากาศ  สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

- วิชาหลักพื้นฐานการบริหาร หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร  ที่โรงเรียนทหารการเงินและโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
- วิชาการบริหารงานสมัยใหม่  และการบริหารเชิงกลยุทธ  การบริหารงานทางทหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกองทัพ หลักสูตรนายทหารบกชั้นสูง  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนสารบรรณทหารบก โรงเรียนการเงินทหารบกและ
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
- บรรยาย เรื่อง รูปแบบการสงครามและความมั่นคงเชิงองค์รวม  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

- วิทยากรเสวนาเสนอแนวทาง เรื่อง“กองทัพควรมีแนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างไรกับ   ประชาชนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา เมื่อวิกฤติทางการเมืองและยามปกติ ณ สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- บรรยาย เรื่อง โครงสร้างกระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาตร์ทางทหาร ณ วิทยาลัยเสนาธิ
  การทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางทหารและการประเมินความเสี่ยงทางทหาร  ณ วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร   สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ณ  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ  ทำเนียบรัฐบาล
- บรรยาย เรื่อง การบริหารทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
- บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ทหาร  ณ กองบัญชีการฝึกศึกษาทหารอากาศ

- บรรยาย เรื่อง แนวทางในการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยาย เรื่อง หยุดความรุนแรง หยุดทำร้ายประเทศไทย ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บรรยายเรื่องทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างกองทัพไทย  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  หลักสูตรนายทหารอาวุโส  หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  หลักสูตรพรรคนาวินและหลักสูตรทั่วไป ของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  กองบัญชาการทหารสูงสุด

- บรรยาย เรื่อง การประเมินยุทธศาสตร์ชาติกับกองทัพ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- บรรยาย เรื่อง บทบาทของกองทัพในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ผู้บรรยายหน่วยงานภายนอก
- บรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ณ  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ทำเนียบรัฐบาล
- บรรยาย เรื่อง ประชาธิปไตยไทย  ทางเลือก  ทางรอด  ณ  ห้องประกายเพชร  โรงแรมไดมอนด์ พล่าซ่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- บรรยาย เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
- บรรยาย เรื่อง การนำความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับกลางไปใช้ประโยชน์  หัวข้อ การบริหารความขัดแย้ง  โดยใช้เทคนิคการเจรจาให้เกิดผลสำเร็จทุกฝ่าย  ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย เรื่อง ความขัดแย้งในสังคมไทย : สภาพปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานให้ สส. และสว. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
- บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลของงานความมั่นคง มูลนิธิ FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
ณ โรงแรมสยามซิตี้
- บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการทุจริตสำหรับนักบริหาร สำนักงาน ป.ป.ช.

- บรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช.
- วิชาความมั่นคงแห่งชาติ และวิชาการทหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยบูรพา  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- วิชายุทธศาสตร์ความมั่นคง  ในหลักสูตรปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาความมั่นคง ในการอบรมผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการจัดการธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ  ในหลักสูตรปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิชายุทธศาสตร์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในหลักสูตรปริญญาเอกรัฐศาสตร์ภาควิชาสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย วิชา กระบวนการคิดเชิงระบบและเชิงวิพากษ์ เรื่อง วิกฤตการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนและแนวทางแก้ไขเชิงระบบ หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต
- บรรยาย เรื่องปฏิรูปการเมืองสมานฉันท์  สำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

- บรรยาย เรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการพัฒนาความสมานฉันท์ของคนในชาติและบทบาทนักศึกษา  กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ของคนไทยในชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- บรรยาย เรื่อง วิธีวิทยากรการถอดบทเรียน  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

- บรรยาย เรื่อง  ปัญหาที่ชาวต่างประเทศสนใจ  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ทำเนียบรัฐบาล
- บรรยาย เรื่อง การจัดการภาวะวิกฤติที่เชื่อมโยงกับงานคุ้มครองผู้บริโภค : ปัจจุบันและการรองรับอนาคต  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข
- บรรยาย เรื่อง การจัดการความขัดแย้ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- บรรยาย เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงาน  คณะกรรมการอุดมศึกษา- บรรยาย เรื่อง วิธีดับไฟใต้โดยสันติวิธี  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร
- บรรยาย เรื่อง  สถานการณ์และอนาคตการเมืองไทย-ผลกระทบต่อภาคใต้  ณ มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung
- บรรยาย เรื่อง สถานการณ์บ้านเมือง ณ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- บรรยาย เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตที่เพียงพอ ณ สำนักหอสมุด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน  วิชาการปฎิรูประบบราชการ  และธรรมาภิบาล  หลักสูตรปริญญาตรี  ที่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วิชาวิถีโลก  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- วิชาภาวะผู้นำ  ในหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- วิทยากรในการเสวนาเรื่องดุลยภาพการเรียนการสอนอิสลามของราชการไทย  ของศูนย์มุสลิมศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บรรยายเรื่องมหาอำนาจกับโลกมุสลิม  การเมืองของการก่อการร้าย  คณะทำงานวาระทางสังคม  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บรรยายพิเศษ  เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ  ของ กกต.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต และนักศึกษาในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นวิทยากรเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่อง ธรรมาภิบาล และหลักธรรมมาภิบาลใน การปกครองท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา
- เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ  เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ  กกต.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและนักศึกษาในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- บรรยายอบรมเยาวชนตัวแทนประเทศไทย เรื่อง Weapons of Mass Destruction, Peacekeeping  Terrorism ในโครงการ Presidential  Classroom – Future  World  Leaders  Summit  2005
- บรรยายให้กับโครงการอบรมหลักสูตร  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยของ  ทบวงมหาวิทยาลัย
- บรรยายเรื่องการทำงานในยุค ปี ๒๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- บรรยายวิชาการบริหารการผลิต  ในหลักสูตรปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
- บรรยายวิชาการส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ และการบริหารการผลิต หลักสูตรปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บรรยายวิชาหลักพื้นฐานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และหลักการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยบูรพา
- บรรยายวิชาพฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพย์ยากรมนุษย์  หลักสูตรปริญญาโท  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- บรรยายเทคนิคและประสบการณ์ในการสอน ในการอบรมอาจารย์ทั้งหมดของ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- บรรยายเรื่องการจัดการน้ำเสียในชุมชน  จากกรณีศึกษาของคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
- เป็นวิทยากรให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในโครงการวิจัย “ปัญหาความมั่นคงใหม่”  ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  บก. ทหารสูงสุด  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมราชองครักษ์  กองทัพบก  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงวัฒนธรรม  โรงเรียนเบญจมราชาลัย  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- เป็นวิทยากร เรื่อง สัมมนาเทคนิคการเจรจาต่อรองและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ หลักสูตร
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น สถาบันพระปกเกล้า
- จัดโครงการเยาวชนไทยในยุโรปคืนถิ่นแม่

- บรรยายให้เครือข่ายคนไทยในยุโรป ๒ ครั้ง ที่บรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม และ ที่เมืองวิเชียรซ่า เวนิส  ประเทศอิตาลี
- จัดอบรมและกระบวนการการจัดการความขัดแย้งเพื่อตั้งเครือข่ายจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
องค์กร เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา   
 

๔.  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

-  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๔
-  รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑
-  ผู้อำนวยการกองการทหารและกองยุทธศาสตร์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
-  รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา บริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  และปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
-  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-  หัวหน้าสำนักงาน  คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
-  นายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์  ในหน่วยกองพันทหารปืนใหญต่อสู้อากาศยาน ๑  รักษาพระองค์และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕.  ประสบการณ์จากงานพิเศษที่ได้รับมอบในปัจจุบัน 

- เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข เสนอยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนจัดการปัญหาความขัดแย้งและภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับในพื้นที่และแวดวงวิชาการ ตลอดจนประเทศต่างๆ
- คณะทำงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ปฏิบัติงานให้ประธานวุฒิสภา
- รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา
- ประธานอนุกรรมการ ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
- ประธานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สามจังหวัดภาคใต้ ด้านยุทธศาสตร์
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิทธิและมนุษยชนแห่งชาติ
- CIO ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่(Mini MMM) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งภายใต้ความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม ของคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
- รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  บริหารหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  และปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ หน่วยงานที่เชิญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เสริมสร้าง
   เอกลักษณ์ของชาติ หน่วยงานที่เชิญ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี
- รองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
งานด้านวิเทศ  หน่วยงานที่เชิญ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาคณะทำงาน คณะทำงานตรวจสอบและติดตามการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ   สำนักงานปลัดสำนั