การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังย่ำแย่ในด้านผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET ผลการประเมิน ของ สมศ.

มาตรฐาน 4  5  6  ก็หย่อน

โรงเรียนมัธยมก็อยู่ภาวะลำบาก   ความถดถอยทางวิชาการถอยลงๆๆ

แล้วจะทำอย่างไรกันดี

การตั้งสำนักเขตพื้นที่มัธยม 76 จังหวัด 76 เขตพื้นที่  เป็นความหวัง ที่ผมเองก็หวัง หวังเพื่อการพัฒนาการมัธยมศึกษาอย่างยั่งยืน

ขณะรอเขตพื้นที่ใหม่

อยากระดมความคิดเห็น ของตัวเอง และของท่านที่จะเข้ามาแจม  ขอเชิญนะครับ

ผมเริ่มก่อน

ประเด็น :  จะพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนมัธยมอย่างไร

1. ทำให้สมาคมครูเฉพราะกลุ่มสาระ หรือวิชา เข้มแข็ง นั่นหมายถึงสมาคมที่มีสมาชิกต่างพัฒนาตนเองให้รู้จริงรู้ลึก กลุ่มสาระ/วิชาที่สอน  สามารถออกแบบการสอน และเป็นผู้นำในการสอนได้ฃ

2. ทีมงานวิชาการของโรงเรียน ควรจะบอกได้ว่าทั้งโรงเรียน ใช้วิธีสอนอยู่กี่วิธี  วิธีใดใช้มาก วิธีใดใช้น้อย  ในแต่ละปี มีวิธีใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ อยู่ในกลุ่มสาระใดบ้าง

3. ทีมงานวิชาการควรบอกได้ว่าผลงานนักเรียนทั้งโรงเรียนเกิดขึ้นภาคเรียน หรือปีละกี่ชิ้น อยู่ในระดับชั้นใดผลงานนั้นเป็นผลงาน ประเภทใด  รวบรวมข้อมูล/ จัดกระทำข้อมูล/ นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้

4..............................

5.............................