วันที่ 30 เมษายน 2551 ดิฉันจะต้องเตรียมเป็นวิทยากรสอนน้องพยาบาล เรื่อง

การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice:EBP)

สิ่งที่น้องๆควรทราบ

 • EBP หมายถึงอะไร  
 • การนำมาใช้กับผู้ป่วยจะต้องคำนึงถึงอะไร
 • ควรศึกษาและทบทวน EBP ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆด้วย

ความหมายของ EBP

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึง กำหนดประเด็นปัญหาทางคลินิก การตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้หัตถการ/การรักษาที่จะให้กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ บนหลักฐานที่ดีที่สุด ในขณะนั้น ร่วมกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางคลินิกและความคิดเห็นหรือความชื่นชอบของผู้ป่วย ในรูปของ แนวปฏิบัติทางการพยาบาล(CPG)  คู่มือการพยาบาล(Protocol)

 

กระบวนการพัฒนา Evidence-Based Practice : EBP

 •  กำหนดประเด็นปัญหาทางคลินิก
 •   สืบค้นงานวิจัย
 •  สังเคราะห์หลักฐานที่ดีที่สุด
 •  สร้างแนวปฏิบัติและนำ CPG ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
 • 3. การนำ CPG  ที่มีการปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน  

 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนา CPG

 •  มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
 • มีการทบทวนเป็นระยะ
 • มีการประเมินผลการนำไปใช้และผลกระทบ คำนึงถึงผู้ใช้และผู้รับบริการ
 • พัฒนาตามความเหมาะสมของข้อจำกัดที่มีอยู่
 • สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้
 • ดำเนินการโดยบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(Multidisciplinary)
 • ต้องมีทีมงานที่รับผิดชอบ
 • สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในคลินิกได้
 • สร้างขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์