ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคอีสาน

   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ปรับปรุงห้องสมุดภายในสำนักงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตชีวา โดยปรับปรุงทั้งสภาพห้องสมุด การบริการ และนำเอาระบบ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย
   การให้บริการห้องสมุดนอกจากจะบริการหนังสือเช่นเดียวกับห้องสมุดทั่วไปแล้ว ยังมีการบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การให้บริการความรู้จากเครือข่าย Internet จำนวน 6 เครื่อง การบริการสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ VCD หรือ CAI ต่างๆ หรือสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ Intranet ของ ศนอ.