ความเห็น 7510

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เคยใช้บริการ
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
   เห็นว่า ห้องสมุด ศนอ. มีการพัฒนาไปมาก แต่สิ่งที่อยากเห็นอีกประการหนึ่งคือ การบริการแก่บุคคลภายนอกให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้มาใช้บริการส่วนมากคือบุคคลภายใน ศนอ. อาจจะเนื่องมาจากบุคลภายนอกยังไม่รู้ว่า มีบริการหลายๆอย่าง ที่อยู่ในห้องสมุด