เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้กองโภชนาการ

เกณฑ์ประเมิน, ระดับความสำเร็จ, การจัดการความรู้
เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
หน่วยงาน.............................................
  องค์ประกอบ
         ระดับ 1          
             ระดับ 2
              ระดับ 3
           ระดับ 4
         ระดับ 5
1. กระบวนการจัดการความรู้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการความรู้และมีCKOรับผิดชอบชัดเจนและต่อเนื่อง
มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้โดยผ่านการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและมีเนื้อหาแผนสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความรู้
มีการดำเนินงานตามแผนโดย CKO ให้ความสนใจติดตามอย่างสม่ำเสมอ
มีการสร้าง facilitator และnotetaker ที่มีความเข้าใจและความสามารถ
มีขุมความรู้(Knowledge Asset)ที่เกิดจากการสกัดความรู้จากแหล่งต่างๆทั้งในและนอกองค์กร ทั้ง tacit และ explicit knowledge
2.  การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
ผู้บริหารให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม
ผู้บริหารเข้าร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร
ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างใกล้ชิด
ผู้บริหารกำหนดให้ความสามารถในการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อให้ผลตอบแทน
3.การสะสมความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิชาการสำคัญที่ใช้ในการทำงานตามบทบาทของหน่วยงาน
มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ นำมารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
มีการแปลงความรู้แฝงจากประสบการณ์ของคน(Tacit knowledge)ในองค์กรจัดทำเป็น Explicit Knowledge
มีการเพิ่มขึ้นของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คนในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนหรือแปลงtacit เป็น explicit จากผู้มีประสบการณ์ขององค์กรมีการปรับปรุง (update) อยู่ตลอดเวลา
4.  การใช้ IT ในการจัดการความรู้
มีแผน IT   เพื่อการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
มีระบบ IT ที่สามารถให้บริการความรู้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป
มีระบบ IT ที่เอื้อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และเอื้อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร
มีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบ IT ที่หน่วยงานจัดทำอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคลากรวิชาชีพ
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ50     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ IT ที่หน่วยงานจัดทำ
  องค์ประกอบ
         ระดับ 1          
             ระดับ 2
              ระดับ 3
           ระดับ 4
         ระดับ 5
5.  การใช้การจัดการความรู้เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
หน่วยงานกำหนดให้มีอย่างน้อย 1 งานที่จะใช้กระบวนการการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
บุคลากรที่รับผิดชอบงานที่กำหนดในระดับที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการความรู้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถสกัดความรู้/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย
หน่วยงานนำความรู้/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอจากภาคีในระดับที่ 3 ไปใช้ประโยชน์
ภาคีเครือข่ายสามารถนำเทคนิคการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงานของตนกับภาคีเครือข่ายต่อไปอีกขั้นหนึ่ง
6.  ผลที่เกิดกับคนในองค์กรอันเนื่องมาจากการจัดการความรู้
บุคลากรในองค์กรถือว่าการจัดการความรู้เป็นแนวคิดและวิธีการที่จะช่วยให้การทำงานของตนมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
บุคลากรในองค์กรแสวงหาความรู้(Explicit Knowledge)ด้วยวิธีการหลากหลายผ่านทางช่องทางต่างๆ
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรและสามารถสกัดความรู้ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตน
บุคลากรในองค์กรนำขุมความรู้ที่สกัดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงเพิ่มขึ้น
บุคลากรในองค์กรสามารถสร้าง  นวตกรรมการทำงานอันเป็นผลจากการจัดการความรู้
7.  การประเมินผล
มีการชี้แจงบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
องค์กรประเมินระดับความสำเร็จตามเกณฑ์ดังกล่าวด้วยตนเองเป็นพื้นฐานก่อนเริ่มงาน
องค์กรนำผลการประเมินไปวางแผนและดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่า
องค์กรมีการประเมินว่าการจัดการความรู้ช่วยพัฒนาการทำงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรมากน้อยเพียงไร
องค์กรนำผลการประเมินตอนปลายปีไปปรับใช้ในการทำแผนปีต่อไป
หมายเหตุ   ระดับ2 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1 และเพิ่มขึ้นในระดับ 2
                   ระดับ3 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1+ ระดับ2 และเพิ่มขึ้นในระดับ 3
                   ระดับ 4 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1+2+3 และเพิ่มขึ้นในระดับ 4
                   ระดับ5 หมายถึง การผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในระดับ1 - 4 จนถึงระดับ 5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM1 nutritionความเห็น (0)