ผลการประเมินระดับความสำเร้จการจัดการความรู้ กองโภชนาการ

ผลการประเมิน, การจัดการความรู้
การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ในภาพรวมของ  กองโภชนาการ
องค์ประกอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
C T C T C T C T C T
1. กระบวนการจัดการความรู้ /           /    
2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร /         /        
3. การสะสมความรู้ในงาน /         /        
ที่เกี่ยวข้อง                    
4. การใช้ IT ในการจัดการ     /     /        
ความรู้            
5. การใช้การจัดการความรู้ /         /        
เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วม            
ของภาคีเครือข่าย                    
6. ผลที่เกิดกับคนในองค์กร /         /        
อันเนื่องมาจากการจัดการความรู้            
7. การประเมินผล /         /        
หมายเหตุ C = current , T = target                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM1 nutritionความเห็น (0)