ความเห็น 7512

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีเชาวน์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
   ปัจจุบันนี้ บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของห้องสมุดศูนย์ภาค คือ เป็นเหมือนกับตัวอย่าง หรือต้นแบบสำหรับ ห้องสมุดจังหวัด หรืออำเภอ นำไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของตนเองในด้านต่างๆ ไม่ เช่นทางด้านกายภาพ หรือทางด้านบริการ ร่วมทั้งเรื่อง ICT ต่างๆ