ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ UKM ๑๐


ขอความกรุณาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ข้อสรุปที่ดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

         ผมได้รับการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ UKM ๑๐ จากท่านอาจารย์วีระพงศ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ รัชญาสิทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล) ตามหนังสือเลขที่ ศธ. ๐๕๑๗/๓๑๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ข้อคิดเห็นเป็นดังนี้ครับ

         “ตามที่เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทาลัย (UKM) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ประสานงานหลักเครือข่ายฯในปีนี้ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐ (๒/๒๕๕๐) ในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) : อะไร ทำไม และอย่างไร” ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

         ในส่วนของกลุ่มผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการของการจัดเสวนา ซึ่งเน้นวิธีการเล่าเรื่อง (Story telling) ที่เป็นความสำเร็จแล้ว มีความเห็นว่า เทคนิควิธีการเล่าเรื่องอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการความรู้ แต่หากจะใช้ให้ได้ผลดี จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของตัวบุคคลและสาระเรื่องราวความชำนาญ (ประสบการณ์ตรง) ของบุคคลที่จะอยู่ในกลุ่มของการเล่าเรื่องในระดับพื้นฐานที่เป็นตัวร่วม (common factor/common interest) ในระดับหนึ่ง

         โดยเฉพาะการกำหนดกลุ่มย่อยภายใต้หลักการแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ถึง ๑๐ กลุ่ม คือ ๑) ผู้บริหาร ๒) อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและได้นำหลักการบริหารจัดการที่ดีไปใช้ ๓) อาจารย์หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิจัย ๔) งานตรวจสอบ/ประเมินผล/งานประกันคุณภาพ ๕) งานบริหารบุคคล ๖) งานพัสดุ งานการเงิน ๗) งานกิจการนักศึกษา ๘)งานบริการวิชาการ ๙) งานห้องสมุด ๑๐) ผู้นำนักศึกษา นี้ ทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อสงสัยว่า

         (๑) จะใช้อะไรเป็นตัววัดหรือตัวบ่งบอกที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จ

         (๒) การจะนำความรู้จากเรื่องเล่าของกลุ่มมากำหนดเป็นคลังความรู้ (Knowledge Assets) นั้น จะได้เป็นความรู้ในบริบทที่เรียกว่า คลังความรู้ (Knowledge Assets) ได้แท้จริงแค่ไหน

         (๓) โดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลตามกลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยก็คิดว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเรื่องการบริหารจัดการที่ดียังเป็นหลักการที่กว้าง เป็นเสมือนกรอบปฏิบัติที่ให้องค์กรยึดถือปฏิบัติ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงในระดับการดำเนินการในส่วนย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน

         (๔) ยังมีข้อสงสัยว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีที่เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้านั้น เป็นกรอบในเชิงตำรามิใช่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจากของจริง ทำให้ไม่สามารถจะระบุได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริง

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าว เพื่อประกอบการวางรูปแบบการเสวนาฯ ครั้งที่ ๑๐ (๒/๒๕๕๐) ให้เกิดผลสำเร็จของการเสวนาฯ ที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง”

         ผมในฐานะผู้ประสานงานหลักเครือข่ายฯในปีนี้ จึงขออนุญาตเอาข้อเสนอนี้ มาขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ สมาชิก UKM เพื่อที่ทางเจ้าภาพ (ม.วลัยลักษณ์) จะได้ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด ที่ยังพอจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

         ขอความกรุณาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ข้อสรุปที่ดี และขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

หมายเลขบันทึก: 95033เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2007 09:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 11:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

เรียน ท่านอาจารย์วิบูลย์ ที่เคารพ

     ผมขออนุญาตแสดงความเห็นครับดังนี้ครับ

1.หัวข้อ“การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) : อะไร ทำไม และอย่างไร” น่าสนใจดี ตรงกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะสถาบันระดับมหาวิทยาลัย ที่เป็นเบ้าหลอมสำคัญ แม้จะสายไปบ้างเพราะไม่อาจมองไกลไปถึงวัยเด็ก แต่คิดว่าหากทำต่อเนื่อง และพร้อมเพรียงก็ช่วยสังคมได้ระดับหนึ่งครับ

2.common factor/common interest และการกำหนดกลุ่มย่อยจะทำให้เราบริหารเวลาได้ดี และจัดการความเบื่อได้ด้วย เพราะเป็นคอเดียวกัน สื่อถึงกันง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ดีครับ

3.จะใช้อะไรเป็นตัววัดหรือตัวบ่งบอกที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จ หากถามถึงตัวชี้วัด น่าจะเป็นว่าเกิดแนวปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจง ตามบริบทของงาน ของพื้นที่ ของculture ที่specific หากแต่ที่อื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยซึ่งจะเป็น Knowledge Assetsที่เป็นรูปธรรม

4.มีข้อจำกัดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเรื่องการบริหารจัดการที่ดียังเป็นหลักการที่กว้างผมมองว่าหากได้ทบทวนเป็นการบ้านมาก่อน ทุกคนที่ทำงานมานานพอ เรียกว่ามีประสบการณ์ในงานนั้นๆ จะต้องมีเรื่องราวไม่โดยตรง(เจอเอง)หรือโดยอ้อม(เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ รับฟังมา) ไม่มากก็น้อย ไม่ต้องคิดถึงกรอบใหญ่ ใช้ประเด็นเล็กๆน้อยๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับวิธีแก้ปัญหาที่ได้ประสบมา มาเล่าสู่กันฟัง ผมว่าบางทีอาจจะขยายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้ Share ความเห็นและร่วมวิเคราะห์ได้ด้วย สรุปว่าหาscinario กันมาก่อน(พร้อมข้อมูล ข้อเท็จจริงด้วย ยิ่งดี)

5.หลักการบริหารจัดการที่ดีที่เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้านั้น เป็นกรอบในเชิงตำรามิใช่ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจากของจริง ทำให้ไม่สามารถจะระบุได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริง ผมไปอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร ของสถาบันนี้มา ก็เห็นด้วยส่วนหนึ่ง แต่มีวิทยากรบางท่านที่มีประสบการณ์ตรง หากได้เชิญมาบรรยายประกอบการเสวนานี้น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ อะไร( standard definition ) ทำไม( Motivation ) และเล่าส่วนอย่างไร( How to...Prevention/Protection )เป็นตัวอย่างได้ด้วยครับ

                    เป็นความเห็นส่วนตัว

                    ผิดถูกอย่างไร ก็ขออภัยครับ

                                       ด้วยความเคารพ

                                  ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

เรียนสมาชิก UKM ทุกท่าน

เช้านี้อาจารณ์หมอวิจารณ์คุยกับผมเกี่ยวกับบันทึกนี้  อาจารย์ฝากความเห็นมาอย่างนี้ครับ

ประเด็นแรก ขอชื่นชมอาจารย์วีระพงศ์  รัชญาสิทธิกุล  กับข้อคิดเห็นดีๆ ที่น่าจะนำไปสู่การเตรียมการเวทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริง

ประเด็นที่สอง   สคส.  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการ share นั้น   ต้องยกประสบการณ์จริงมาเล่า   ดังนั้น   วง UKM ควรตีความร่วมกันว่า  Good Governance ในทางปฏิบัตินั้น  คืออะไร  แค่ไหน  อย่างไร   มีตัวเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง?    และที่สำคัญ  Good Governance  น่าจะต่างจาก Good Management    ควรพิจารณาว่าต่างกันตรงไหน  อย่างไร?

อย่างน้อยจะช่วยให้ทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  เลือก "คุณกิจ" ตัวจริงมา  ลปรร. ได้

(ต่อครับ)

Good Governance  ในทางปฏิบัติ   แต่ละมหาวิทยาลัยก็ควรตีความของตัวเอง   ว่าคืออะไร  เป็นอย่างไร  ตัวอย่างของจริงในมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนบ้าง?    แต่ละมหาวิทยาลัยควรมีสิทธิ์อิสระที่จะตีความ   ยิ่งแตกต่างกันยิ่งดี   ค่อยเอามา share กัน

Good Governance  ควรครอบคลุมทั้งในระดับกำกับบริหารเชิงโครงสร้าง    และทั้งในระดับปฏิบัติการ

สิ่งที่น่าใจในทางปฏิบัติอันหนึ่งที่พอมองเห็น  คือ  กลไกควบคุมให้ Good Governance  อยู่ในร่อง ในรอยนั้น  ที่ผ่านมาคืออะไรบ้าง   ทำได้อย่างไร   อยู่ในระดับปัจเจก  หรือ ฝังอยู่ในระบบของสังคมนั้น

อาจารย์หมอวิจารณ์  ยกตัวอย่าง เช่น   ความซื่อสัตย์,  การไม่ขัดกัน, การไม่ลำเอียง  เอาแต่พวกพ้องตัวเอง, การไม่ลำเอียง โดยยึดผลงานเป็นหลัก    ส่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเพราะมีอะไรบ้างมาควบคุมให้เป็นอย่างนั้น   และทำอย่างไรในทางปฏิบัติ

Happy BD 2007 ครับ

 สุขสันต์วันเกิด บรรเจิสรรค์สร้าง

 มาให้กำลังใจ เพื่อไทยพัฒนา ครับ

มาอ่านค่ะและจะนำชวนคุย กับทีม ม.อ.อีกครั้ง ขอบคุณค่ะอาจารย์

ขอพระคุณมากคะสำหรับข้อแนะนำ และจะนำหารือกับทีมงานของ มวล. ซึ่งจะนัดพูดคุยกันในวันพฤหัสดบดีที่ 17 พฤษภาคม นี้ และหากมีข้อมูลความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจาก พี่ตูนคนสวย ถึงการขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุม Business Meeting จากเดิมกำหนดเป็นวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.30-13.30 น. มาเป็นวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 16.00-18.00 น. ทางวลัยลักษณ์ OK คะ ทางทีมงานของวลัยลักษณ์ยินดีและตั้งใจเต็มที่ ในการเตรียมการเสวนา UKM ครั้งนี้ให้ดีที่สุด และจะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับคำคำแนะนำ ความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่าย UKM ทุกท่าน ขอบพระคุณคะแล้วพบกันนะคะ ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม ม.วลัยลักษณ์)
  • ขอบคุณน้องเม และชาว มวล. ทุกท่านมากนะคะที่เตรียมการครั้งนี้อย่างขันแข็ง
  • สำหรับการประสานงานในการเปลี่ยนแปลงเวลาประชุม BM เนื่องจากมีผู้ประสานงานของบาง ม. ได้ประสานมายัง มน. เกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมดังกล่าว ทาง มน. จึงได้โทรปรึกษากับทางเจ้าภาพในการเปลี่ยนแปลงเวลาน่ะจ้ะ 
  • ถ้าทางเจ้าภาพและสมาชิกจาก ม. อื่นๆ ไม่มีปัญหาก็น่าจะสรุปได้ตามที่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะมานะจ้ะ
ทำนายว่าตัวคุณเองเป็นคนแบบไหน ลองดูๆแม่นมั๊ก ขอบอก ทายใจ

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเดขาด!!!!!!!!!!

1.คุณมีผมสีเข็มหรือสีอ่อน

2.ถ้าเกิดมีเดทคุณจะเลือกไป กินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3.สีโปรดของคุณคือสีอะไรระหว่าง สี ชมพู เหลือง ฟ้าอ่อน หรือสีเขียวนำทะเล

4.กิจกรรมที่คุณโปรกปรานที่สุดระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ดหรือ สกี

5.ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง เรือรบเก่า อู่แปชิฟิก หรืออูวิคตอเรีย ชีเค็ท คุณจะเลือกอันไหน

6.รัฐที่คุณชอบที่สุดระหว่าง รัฐแคลิเฟร์อเนีย ฟอริดา หรือ โอไฮโอ

7.ฤดูร้อนคุณจะไปทะเลหรือที่เย็นกว่านี้

8.เกิดเดือนอะไร

9.คุณจะนั้งอืดอยู่บ้านหรือไปเที่ยวกับเพื่อน

10.ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

-=====อฐิษาน======-

*เริ่มเลย*

**********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

**หยุด**

*คำตอบ*

1.สีเข็ม-เซ็กชี่~สีอ่อน-น่ารัก

2.กินข้าว 2ต่2-โรแมนติก ~ ปาร์ตี้-ขี้เล่น

3.ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-เสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~สีเขียวนำทำเล-แข็งแกร่ง

4.โต้คลื่น-ว่องไวคล่องแคล่ว ~เสก็ด-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5.เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปชิฟิก-สนุกสนาน ~อูวิคตอเรีย ชีเค็ท-เซ็กชี่

6. แคลิเฟร์อเนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ฟลอริดา -ปาร์ตี้ในความร้อน ~โอไฮโอ-เงียบเย็น

7.ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ เย็นกว่านี้-ผิวสีขาวและหัวโบราณ

8.มกราคม-โด่งดัง ~กุพาพันธ์-น่ารัก ~มีนายยน-เสียงดัง ~เมษายน -ขี้เล่น ~พฤษพาคม-

ใจเย็นมาก ~มิถุนายน-อาร์มดี ~กรกฏาคม-เรียบง่าย ~สิงหาคม -สนุกสนาน ~กันยายน-

เงียบ ~ตุลาคม-กล้าแสดงออก~ พฤษจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(ทั้งดีและไม่ดี) ~ธันวาคม-

อบอุ่น

9.อืดอยู่กับบ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ-บ้า บอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!!!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเว็บอื่น

0 เวป คำอฐิษานคุณจะไม่เป็นจริง

1-5 เวป คำอฐิฐานคุณจะเป็นจริงใน 6 เดือน

6-10 คำอฐิษานคุณจะเป็นจริงภายใย2อาทิตย์

11ขึ้นไป คำอฐิษานคุณจะเป็นจริงเร็วมากๆๆๆๆๆๆ

[url=http://www.mafia7.com/?fromuser=hasan001][img]http://www.mafia7.com/tem/banner/banner468x60.jpg[/img][/url][url=http://www.mafia7.com/]เกมส์ออนไลน์[/url]

buy <a href="http://gucci.putianshoes.com/" title="Gucci Shoes 2010"><b>Gucci Shoes 2010</b></a> collections, save up to 60%. Free shipping for all <a href="http://gucci.putianshoes.com/" title="Gucci Sneakers"><b>Gucci Sneakers</b></a>.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี