รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข


รองศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Username
pinsook
สมาชิกเลขที่
22580
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข เกิด 24 พฤษภาคม พ.. 2516 ปัจจุบันอายุ 41 ปีดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมต้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระดับอุดมศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก The University of Edinburgh สหราชอาณาจักร ปีพ.ศ. 2542 เมื่ออายุได้ 26 ปี ได้รับทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาเอก ได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543

ดร.อุดมศิลป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีสสารควบแน่น (condensed matter theory) โดยใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก งานวิจัยแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 4 หมวด ได้แก่ 1. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เครื่องมือที่สำคัญคือการใช้การอินทีเกรตตามวิถี (Path integrations) และฟังก์ชันของกรีน (Green’s functions) 2. การนำผลการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมาสร้างแบบจำลองของสสาร ได้แก่ แบบจำลองของโลหะ โลหะเหลว สารกึ่งตัวนำ โมเลกุลขนาดใหญ่ ฯลฯ 3. การนำทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น มาอธิบายสมบัติทางฟิสิกส์ของสสารควบแน่นภายใต้สภาวะรุนแรง เช่นที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง สมบัติทางฟิสิกส์ที่สนใจ ได้แก่ การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้าง (Structural phase transitions) สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแม่เหล็ก ฯลฯ 4. ทำนายศักยภาพเชิงเทคโนโลยีของสสารควบแน่น อย่างเช่น การประยุกต์ใช้สารสังเคราะห์โมเลกุลขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นภาชนะเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือเก็บของเสียอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกิน เป็นต้น งานวิจัยทางฟิสิกส์ทฤษฎีทั้งหมดจะได้รับการยืนยันจากผลการทดลอง ผลงานที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยของ ดร.อุดมศิลป์ อยู่ในรูปของบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor จำนวน 26 ฉบับ บทความวิจัยระดับนานาชาติที่ไม่มีค่า impact factor จำนวน 3 ฉบับ บทความในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี peer review จำนวน 5 ฉบับ รวมมีบทความวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจำนวนทั้งสิ้น 34 ฉบับ และได้รับการอ้างอิงสูงถึง 307 ครั้ง มีค่า h-index = 7 และ g-index = 18 งานวิจัยของ ดร.อุดมศิลป์ ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยจากต่างประเทศ อย่างเช่น condensed matter theory group, Uppsala university, Sweden และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่าง VR-SIDA ประเทศ Sweden ด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี