ม่วนซื่นโฮแซว กับผู้สูงอายุ ที่พื้นที่เขตอุบลฯ (11) ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งที่ ราษีไศล ตอนที่ 2

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมประกวดฟันดี คุณตาสมพงษ์ กัณหา ได้รับรางวัลสุดยอดฟันดีที่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549

ในส่วนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล ... คุณประพัชญา เป็นผู้มาเล่าให้ฟังค่ะ

คำขวัญของผู้สูงอายุที่ราษีไศล คือ ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน ... ตอนเริ่มแรกของการตั้งชมรม ใช้ชื่อว่า ชมรมผู้สูงอายุราษีไศล ตอนหลังมี อบต. ตำบลเมืองคง และเทศบาลเมืองคง เข้ามาร่วมกัน และชมรมผู้สูงอายุของเราก็ยังเป็นผู้สูงอายุใน 2 เขต อยู่ ก็เลยตั้งชื่อเป็น ชมรมผู้สูงอายุราษีไศล ตำบลเมืองคง เริ่มก่อตั้งมาแต่ปลาย 2536 จนถึงปัจจุบันรวมเป็น 13 ปี ... มีระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ เครื่องหมาย และสถานที่ตั้งสำนักงานของชมรม ชมรมผู้สูงอายุฯ มีตัวอักษรย่อ "ชร.รษ." ชื่อภาษาอังกฤษ RASI ELDERLY Association ตัวย่อ REA

 

สถานที่ตั้งสำนักงานของชมรม เราก็ได้ก่อตั้งอาคารสำนักงานใหม่ ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อ พย.2549 มีการเสนอชื่ออาคารโดยผู้สูงอายุ และมีการประกวด ก็ได้ชื่อว่า อาคารร่มโพธิ์

การดำเนินกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชมรมฯ จาก รพ.ราษีไศล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน และหน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมของชมรม และภาคเอกชนให้การสนับสนุน

ในระเบียบข้อบังคับการรับสมาชิกของชมรมฯ มี 2 ประเภท  ประเภทสามัญ รับอายุ 50 ปีขึ้นไป และสมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ที่เราเชิญเข้ามา ได้แก่ นายอำเภอ เจ้าคณะอำเภอ ผู้กำกับ ประธานสภาวัฒนาธรรม นายกเทศบาล นายก อบต. อบจ.

สมาชิกสามัญมี 2 ประเภท ประเภทที่ชำระค่าสมาชิกตลอดชีพ 100 บาท และผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ แต่ยินดีมาร่วมกิจกรรม

จำนวนสมาชิกปัจจุบันมี 566 คน และเป็นสมาชิกฌาปนกิจ 547 คน ... มีกรรมการชมรม 27 คน ประธานชมรมคือ นายเรือง วงศ์จอง เป็นข้าราชการบำนาญ ... มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา 8 คน คณะกรรมการบริหาร 6 คน คณะกรรมการหัวหน้าสาย 16 คน

ชมรมฯ มีหลักการว่า

 • ชมรมที่พึ่งตนเองมากที่สุด
 • เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ในเรื่องอันก่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอาชีพ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งดีงาม
 • ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกมีอายุยืนยาว
 • เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ
 • ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
 • มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี

กิจกรรมของชมรมฯ

 • สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยการมี ฌกส.
 • ส่งเสริมสุขภาพจิต
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการทำบุญร่วมกัน กิจกรรมจะไปทำที่วัดเป็นส่วนใหญ่
 • ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในวาระต่างๆ
 • สนับสนุนการตรวจสุขภาพ / การบริหารร่างกายในเวลาเหมาะสม มีชมรมออกกำลังกายหลายชมรม
 • พบปะสังสรรค์ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ทันต่อเหตุการณ์

กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

 1. กิจกรรมวันปีใหม่
 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)
 3. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
 4. กิจกรรมทัศนศึกษา
 5. การประชุมคณะกรรมการ

สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการปี 2549

 1. กิจกรรมงานปีใหม่ มีผู้สูงอายุร่วม จำนวน 266 คน นายอำเภอให้เกียรติมาร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุทุกปี และมีผู้นำท้องถิ่น นายกเทศบาล อบต. อบจ. ผู้อำนวยการ รพ. ต่างๆ ผู้สูงอายุจะมีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน ถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ รับประทานอาหารร่วมกัน และมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันปีใหม่ เป็นวันที่ผู้สูงอายุจะมารวมกันมากที่สุด และมีการจับฉลากของขวัญ
 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ จัดหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล มีทุกปี ประกอบด้วย ร่วมก่อเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 200 รูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง รับของชำร่วยจากนายอำเภอ
 3. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี มีผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพร้อยละ 97.66
 4. ผลการดัชนีมวลกาย เทียบส่วนสูงกับน้ำหนักว่าเหมาะสมกันหรือไม่
  - ผอม 110 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25
  - อ้วน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99
  - ปกติ 357 คน คิดเป็นร้อยละ 65.74
 5. ดัชนีมวลกายแยกตามกลุ่มอายุ
  ช่วงอายุ 60-74 ปี รวม 380 คน
  - ผอม 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73
  - อ้วน 56 คน คิดเป็นร้อยละ15.25
  - ปกติ 249 คน คิดเป็นร้อยละ 67.84
  ช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป 176 คน
  - ผอม 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70
  - อ้วน 20 คน คิดเป็นร้อยละ11.36
  - ปกติ108 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36
 6. มีหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลเมืองคง ออกไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า ผลการตรวจอื่นๆ
  - มีฟันใช้งานเกิน 20 ซี่ ร้อยละ 75.99
  - ช่วยเหลือตัวเองได้ ร้อยละ 98.03
  - สุขภาพจิตดี ร้อยละ 100
  - มีอนามัยที่พึงประสงค์ ร้อยละ 45.40
  - ข้อเสื่อม ร้อยละ 3.95
  - เบาหวาน รายใหม่ (7 ราย) ร้อยละ 0.97
  - ความดัน (57 คน) ร้อยละ 7.87 รับใหม่ 10 ราย
 7. มาตรฐานผู้สูงอายุที่มีอนามัยที่พึงประสงค์
  1. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
  2. มีฟันถาวรใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
  3. ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ตามอัตภาพ
 8. เกณฑ์สุขภาพกายดี คือ ปราศจากประวัติและอาการของโรคต่างๆ ดังนี้
  1. โรคที่สามารถควบคุมได้ในเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด CA CVA ข้อเสื่อม เอดส์ วัณโรค เป็นต้น
  2. โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 ด. ที่ผ่านมาคือ HT (150/90 mmHg ) DM <150 mg%
 9. เกณฑ์สุขภาพจิตดี (ผ่าน 3 ข้อ ถือว่าสุขภาพจิตดี)
  1. เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือเพื่อนบ้านเป็นประจำ
  2. เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องปรึกษา เจ้าหน้าที่หรือแพทย์
  3. ลูกหลานให้ความเคารพนับถือ หรือลูกหลานมาปรึกษาหารือ
  4. ลูกหลานมาเยี่ยมหรือดูแลเอาใจใส่
 10. กิจกรรมทัศนศึกษา มีการประชุมว่า ผู้สูงอายุอยากไปที่ไหน ก็มีกรรมการมาประชุมกัน ปรึกษารือ และกำหนดสถานที่ไป เวลาไป เราจะไปพักที่วัด เพื่อที่จะได้สวดมนต์ ทำวัตรเช้าเย็นด้วย
  - ท่องเที่ยวเพลินใจ เพิ่มอายุขัย 10 ปี
  - สมาชิกผู้สูงอายุร่วมท่องเที่ยว 60 คน
  - กิจกรรมดูและชมสถานที่ที่น่าสนใจ ทางรถไฟสายมรณะ
  - เข้าวัดฟังธรรมที่วัดสวนแก้ว
  - ตื่นตาตื่นใจเมื่อเข้าชมวัดพระแก้ว
  - ชุ่มชื่นอบอุ่นใจที่บ่อน้ำพุร้อน
  - ม่วนชื่นโฮแซว / กลับบ้านปลอดภัย
 11. กิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานของชมรมฯ
  - ร่วมประชุมกลุ่มกับองค์กรอื่นๆ
  - ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  - เป็นพี่เลี้ยงชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ
 12. ประเภทกิจกรรมออกกำลังกาย
  1. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นจังหวะที่เหมาะแก่สุขภาพผู้สูงอายุ
  2. กิจกรรมมีความสนุกสนานมีการผ่อนคลายความตึงเครียด ในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  3. กิจกรรมมีผู้นำเป็นสมาชิกในกลุ่มออกกำลังกาย
  4. การออกกำลังกายไม่นำมาสู่อาการบาดเจ็บของข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
 13. มีการตรวจสุขภาพหลังจากการออกกำลังกาย เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ ผลการตรวจร่างกาย คือ
  - ระดับความดันดีขึ้นคิดเป็น 90%
  - สมรรถภาพทางด้านร่างกายดีขึ้น 90%
  - การทำงานของระบบหัวใจ ดีขึ้น 80%
  - สภาวะการเจ็บป่วยลดลง 95%
  - สภาวะทางด้านอารมณ์ดีขึ้น 100%
 14. ผลการดำเนินกิจกรรม
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลราษีไศลให้ความสนใจในกิจกรรม
  2. ผู้ป่วยและญาติให้ความสนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
  4. จัดประชุมชี้แจงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
  5. ตรวจสมรรถภาพทางกาย 1 ครั้ง
  6. ดำเนินกิจกรรมครบระยะเวลา 2 ปี
 15. มีคนมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และองค์กรท้องถิ่นก็ให้ความสนับสนุนกิจกรรม
 16. กิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุเมื่อเสียชีวิต
  - ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทั้งหมด 360 ครัวเรือน
  - ประสานให้องค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกใน ชมรมโดยการได้รับเบี้ยยังชีพ 152 ราย
  - คณะกรรมการมอบเงินช่วยเหลือ ให้ญาติผู้เสียชีวิตในงานฌาปณกิจศพ
 17. ความภาคภูมิใจ
  - ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นพ.บรรลุ ศิริพานิช เยี่ยมชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราษีไศล ปี 2542
  - ชมรมผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เยี่ยมชมกิจกรรมชมรม เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2550
  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมประกวดฟันดี คุณตาสมพงษ์ กัณหา ได้รับรางวัลสุดยอดฟันดีที่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549
  - เข้าร่วมประกวดชมรมสร้างสุขภาพที่จังหวัดศรีสะเกษ
  - ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอกิจกรรมชมรมฯ ที่จังหวัดอุดรธานี ในปี 2549
 18. ผลงานแห่งความสำเร็จ
  - ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด 360 ครอบครัว
  - ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลานดูแลทั้งหมด 152 คน
  - ชมรมก่อตั้งได้ระยะเวลารวมทั้งหมด 13 ปี
  - มีเงินทุนสำรองในการใช้จ่าย 156,548 บาท
  - ประธานชมรมดำรงตำแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน
  - ในปี 2550 ได้เลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่
  - มีคณะกรรมการชมรมที่เข้มแข็ง
  - ร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี 2549
  - ร่วมประกวดการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานเยอะแยะมากมายเลยละค่ะ ... อ่านจนเมื่อยเลยไหมคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สร้างเสริมสุขภาพ#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#ชมรมผู้สูงอายุ#ศรีสะเกษ#ราษีไศล#ชมรมเข้มแข็ง

หมายเลขบันทึก: 81979, เขียน: 05 Mar 2007 @ 11:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)