วันพรุ่งนี้ (๒ มีนาคม ๕๐) ผมจะเข้าร่วมเสวนากับอาจารย์ที่ปรึกษา KM จากสถาบันต่างๆ ด้วยความหวังที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความพร้อม และเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในแนวใหม่ จากที่เคยทำมาในเชิงวิชาการธรรมดา ผมจึงพยายามคิดว่า ผมมีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆบ้าง และคิดประเด็นออกมาได้ว่า  อาจมีอาจารย์บางท่านไม่คุ้นเคยกับ “KMธรรมชาติ ในระดับบุคคลที่ใช้ความรู้ในครัวเรือน  องค์กร และชุมชน จึงขอนำเสนอเชิงประเด็นว่า การทำวิจัยการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ (KMธรรมชาติ) นั้น อาจจะทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 
 • การสำรวจค้นหาชุดความรู้ต่างๆในชุมชน
 • การศึกษาที่มาของชุดความรู้ต่างๆ
 • บทบาทของปัจเจก และองค์กรต่างๆในการจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน
 • ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการความรู้และการพัฒนา
 • การพัฒนา และการสร้างชุดความรู้ในด้านต่างๆ
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุดความรู้
 • แผนที่ความรู้ในชุมชน องค์กร และสังคม
 • ปฏิสัมพันธ์ของความรู้ชุดต่างๆ ในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
 • การนำความรู้สู่นโยบาย ทั้งระดับรัฐและองค์กร
 • การพัฒนาความรู้สู่ระบบและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การพัฒนาความรู้เพื่อพึ่งตนเอง
 • การจัดการความรู้แบบ KM ธรรมชาติ
 • การผสมผสานภูมิปัญญากับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
 • การจัดการความรู้คู่สังคม และความยั่งยืน

  นี่เป็นความเห็นเพียงบางส่วนครับ วันพรุ่งนี้คงจะได้เพิ่มเติมอีกครับ   ในการทำงานวิจัยนั้นสามารถปรับหัวข้อให้ใหญ่ เล็ก ตามระดับปริญญา ซึ่งรวมถึงการทำปัญหาพิเศษได้อีกด้วย   

ผมตื่นเต้นมากที่จะได้รับประเด็นเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านอื่นๆอีกอย่างน้อย ๒๐ ท่าน ครับ  

ขอบคุณล่วงหน้าครับ