ท่านโชคดี...รู้ตัวหรือไม่ 

เรียนเชิญชมภาพ 

และอ่านบันทึกอีกครั้ง...

นอกนั้น...คิดเอง...

บันทึกนี้...ส่งเสริมทักษะการคิด