การขออนุญาตซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3  แต่เดิมมีปัญหามากมาย คือ ครูแต่ละโรงเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียนทำหนังสือขออนุญาตมายัง สพท.อย.เขต 1 และประสงค์ที่จะขอรับหนังสือกลับไปดำเนินการเลยในวันนั้น เพราะจะรีบดำเนินการออกเอกสารให้กับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา แต่ไม่สามารถที่จะรับหนังสือกลับไปได้ เนื่องจากผู้มีอำนาจในการเซ็นติดภาระกิจไปราชการด่วน ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางมารับหนังสือในวันต่อไป  ข้าพเจ้าจึงพยายาคิดหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อที่จะไม่ให้พวกครูเหล่านั้นต้องเสียเวลาในการสอนหนังสือเด็ก เสียเวลาในการเดินทาง และสิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซาก  โดยคิดจัดทำแบบฟอร์มเสนอผู้มีอำนาจในการเซ็นไว้ล่วงหน้า เพื่อเวลาที่ครูมาขอทำเรื่องขออนุญาตซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียน ให้นั่งรอประมาณ 5-10 นาทีก็สามารถรับเรื่องไปดำเนินการได้เลย รู้สึกว่าเมื่อมีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วพวกครูรู้สึกประทับใจ พอใจ เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำเรื่องดังกล่าวไปซื้อที่องค์การค้าของคุรุสภา กทม. ได้เลยในวันนั้น