เอกสารประกอบคำสอนOnline

การพัฒนาระบบเอกสารประกอบคำสอนOnline จึงเป็นการจัดการเรื่องสื่อการสอนให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด

ความเป็นมา

              ก่อนหน้านี้ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้บริการเอกสารประกอบคำสอนในรูปสิ่งพิมพ์ ตามคำขอของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ระดับปริญญาตรี   โดยวิทยาเขตได้เก็บค่าเอกสารประกอบคำสอนจากนักศึกษาคนละ ๑๕๐ บาทต่อภาคการศึกษา เพื่อจัดหาวัสดุสำหรับการพิมพ์เอกสาร   ซึ่งวิทยาเขตได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรองรับการบริการดังกล่าว          ขณะเดียวกันฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีบริการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  และบริการห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  อยู่ด้วย  ด้านการจัดการทุกภาคส่วนแยกกันดำเนินการ  กล่าวคือส่วนที่พิมพ์เอกสารคำสอนก็ดำเนินการเฉพาะตามที่ร้องขอ  เอกสารบางฉบับก็ส่งต่อไปทำ  E-Book  บางส่วนของ  E-Book  ก็นำไปให้นักศึกษาได้ค้นคว้าที่ในห้องเรียนเสมือน  การทำให้ทุกส่วนดังกล่าวเชื่อมโยงกันได้  ก็จะเกิดการบูรณาการการใช้สื่อการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น  หากพัฒนาเสร็จสมบูรณ์  ต่อไปเมื่ออาจารย์จะสอนในห้องเรียน ก็สามารถเรียกใช้ เอกสารประกอบคำสอน ผ่านทางระบบเครือข่ายได้  หากประสงค์จะให้พิมพ์เอกสารประกอบคำสอน นำไปแจกนักศึกษา ก็สามารถกรอก แบบคำขอผ่านทางระบบเครือข่ายได้โดยตรง  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับเรื่อง ก็สามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ (Document Copyprint) ได้ตามจำนวนที่ต้องการ   ห รือแม้นักศึกษาจะกลับไปที่หอพักแล้วต้องการที่จะศึกษาเนื้อหา จากเอกสารคำสอนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดดูผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้เช่ นเดียวกัน  ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาครั้งนี ้จะเป็นการบูรณาการบริการที่มีอยู่แล้ว กับสิ่งที่จะพัฒนา ขึ้นมาใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   

การออกแบบระบบ

 การออกแบบการบริการเอกสารคำสอน Online  ดังแสดงในแผนผัง

 

ขั้นตอนการเข้าใช้

1 ไปที่้ Homepage ของฝ่ายเทคโนฯ

 

2 เลือกเมนู เอกสารคำสอน จากHomepage ของฝ่ายเทคโนฯ

3 Log In และ Password (หากยังไม่มีชื่อให้ติดต่อ โทร 1453)

 

4 ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรก 

 

จากนั้นก็เข้าใช้ตามปกติ 

 

วันนี้เขียนไว้แค่นี้ก่อน วันหลังจะต่อเรื่อง

 โปรแกรมที่สนับสนุนระบบ

การทดลองใช้และการพัฒนา

การเผยแพร่

Feedback จากผู้เข้าใช้

ผลสรุป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีทางการศึกษา สงขลานครินทร์ ปัตตานี

คำสำคัญ (Tags)#เอกสารคำสอนonline

หมายเลขบันทึก: 81175, เขียน: 28 Feb 2007 @ 15:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)