เมื่อได้รู้จัก Gotoknow รู้สึกดีมาก เพราะมีคนมากมาย แตกต่างสาขาอาชีพ แต่ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ มาบันทึกเพื่อเล่าสู่กัน เพราะจากการได้อ่านบันทึกของทุกท่าน ได้รับสาระและประโยชน์อย่างมากมาย 
     Gotoknow ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง ที่จะทำให้ได้ความรู้อย่างมาก