วันนี้เครือข่ายออมทรัพย์หลังสวนได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา เอาปัญหาอุปสรรคมาเป็นบทเรียนแก้ไขการทำงานที่ผ่านมา และได้มีการคัดสรรเลือกตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่วางไว้ ผลงานที่ผ่านมายังเป็นที่พอใจของคณะกรรมการจึงได้รับการเสนอให้เป็นประธานเครือข่ายอีก 1 สมัย ขอขอบพระคุณทุกท่าน
                                                                    วิระ ปัจฉิมเพ็ชร