ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2550  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้ประกาศผลการสอบของนักศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  ที่ผ่านมานั้นผลปรากฏว่ามีนักศึกษาสอบไม่ผ่านจำนวนหลายคน ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังจึงได้ประกาศให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ละวิชาให้สามารถลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมในวิชานั้นๆได้  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์   2550  จนถึงวันที่  2   มีนาคม  2550 และทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ต้องมาเรียนซ่อมในวิชานั้น   หากไม่มาเรียนตามที่ศบอ.ปากพนังกำหนดก็ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยมีครูกศน.เป็นผู้สอนให้นักศึกษาในวันที่ 7 - 9  กุมภาพันธ์   2550  หลังจากนั้นก็สอบในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2550 เวลา 13.00 น.และประกาศผลสอบในวันเดียวกันนี้