ฐานข้อมูลสหสาขา H.W. Wilson

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

H.W. Wilson  เป็นฐานข้อมุลดรรชนีและสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มที่รวบรวมวารสารต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Education, Gerneral science, Biologicla, agicultural science เป็นต้น ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980-ปัจจุบัน ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 12 ฐาน ได้แก่1)Applield Science&Technology  2)Art full text   3))Biological&agriculteral index Plus 4)Business Full text 5)educational ful text 6)General science full tect 7)Humanities full text 8) index to legal periodicals full text 9)library literature&Information full text 10)Omnifile full text 11)reader's Guide full text Select และ 12)Social sciences full text

*หากต้องการค้นเฉพาะ full text ควรเลือกฐาน Omnifile full text (ซึ่งคำว่า Omni แปลว่าทั้งหมด)

Fuction ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในปี 2550 ในส่วนของการแสดงผลรายการแต่ละรายการ คือ Subject ซึ่งจะมีให้ 6 เรื่อง ที่ผู้ใช้บริการสามารถ Link ไปยังหัวเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้การค้นเอกสารครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การสืบค้นข้อมูลมี 4 วิธี คือ

1. Basic SEARCH ซึ่งควรเลือกฐานข้อมูลย่อยเพื่อความเฉพาะเจาะจงของข้อมูล

2.Advanced SEARCH การสืบค้นขั้นสูง สามารถเชื่อมคำค้นได้ 3 ระดับ กำหนดปี กำหนดประเภทของเอกสาร (จากHTML, PDF, Peer Review) หมวดหมู่เนื้อหาเอกสาร (Subject area) การเรียงลำดับของข้อมูล (sort by) ประเภทของเอกสาร ซึ่งแบ่งตามเนื้อหาและลักษณะทางกายภาพ (Document type และ Physical description)

3. Browse การค้นแบบไล่เรียงจากเขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งผู้ใช้ต้องเลือกฐานข้อมูลก่อน และกำหนดคำที่ต้องการค้นในช่อง  Browse for และเลือกการเรียงคำจากเขตข้อมูล เช่น subjects, Lanagauge  เป็นต้น ระบบจากแสดงคำค้นที่เราต้องการ ไร่เลียงตามลำดับคำพร้อมบอกจำนวนข้อมุลที่พบ และฐานข้อมูล เช่น

Education  Ommni (1)

education/Alabama Ommni (2)

Education History Education full text (1)  เป็นต้น

4. Thesaurus การค้นจากศัพท์สัมพันธ์ ซึ่งผู้ใช้ต้องเลือกฐานข้อมูลย่อยกว่า เมื่อกำหนดคำค้นแล้วจะแสดงจำนวนผลการสืบค้นแยกตามฐานข้อมูล (ซึ่งเลือกไว้ในตอนแรก)  แสดงให้เห็ความสัมพันธ์ของคำศัพท์ คำที่กว้างกว่า แคบกว่า หรือระดับเดียวกัน

 การนำผลการสืบค้นไปใช้ ได้แก่ การพิมพ์ บันทึกผล และ E-mail รวมถึงการนำข้อมูลไปยังดปรแกรม EndNote ซึ่งต้องเลือกให้ถูกว่าต้องการ Export ไปที่โปรแกรมที่ติดตั้งไว้ หรือ endNoteWeb (อย่าลืมให้ไฟล์เป็นแบบ paintext)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์ความเห็น (0)