ประชุมประจำเดือนของเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน ซึ่งเป็นองค์กรที่รองรับการทำงานของนักพัฒนาให้มีการยอมรับและเป็นหลักประกันในการทำงานขององค์กรเครือข่ายพื้นฐานได้มีการถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา คิดหาทิศทางการทำงานข้างหน้าโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า "เราจะร่วมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้วยการเชื่อมร้อยองค์กรเครือข่าย" โดยมีพันธกิจร่วมกันว่า
1.เพื่อช่วยเหลือและพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่ม
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย
3.เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งในวันนี้เรามีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา สาวได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวนควบรวมกับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จึงต้องเอามาลงเล่าสู่กันบ้าง

                                                                          สาวเองคะ