อ่านบันทึกก่อนหน้านี้ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว โล่รางวัลจูงใจจากประธานสภามหาวิทยาลัย มมส.

หลังจากที่ศูนย์ฯรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 49 ที่ได้ให้คำรับรองกับอธิการบดีแล้ว ผลคะแนนที่ออกมาจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อการมอบรางวัล ในวันสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550 ณ จังหวัดหนองคาย โดย 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบรางวัล คือ  

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานการเรียนการสอน คือ

 • ลำดับที่ 1 คณะเทคโนโลยี 4.8900 คะแนน
 • ลำดับที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.7600 คะแนน
 • ลำดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ 4.7500 คะแนน

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานวิจัย-บริการ-ทำนุบำรุง คือ

 • ลำดับที่ 1 สำนักวิทยบริการ 5.0000 คะแนน
 • ลำดับที่ 2 ศูนย์นวัตกรรมไหม 4.9420 คะแนน
 • ลำดับที่ 3 สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช 4.8000 คะแนน

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คือ (มีลำดับที่ 1 ร่วม 4 หน่วยงาน)

 • ลำดับที่ 1 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ 5.0000 คะแนน
 • ลำดับที่ 1 กองบริการการศึกษา 5.0000 คะแนน
 • ลำดับที่ 1 สำนักงาน ปปช. 5.0000 คะแนน
 • ลำดับที่ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 5.0000 คะแนน
 • ลำดับที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ 4.6500 คะแนน
 • ลำดับที่ 3 กองทะเบียนฯ 4.4460 คะแนน

นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆภายในมหาวิทยาลัย ที่พยายามใช้ระบบการจูงใจ เพื่อนำมาขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ ซึ่งรางวัลคงไม่ใช้เงินทอง แต่อาจเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆ แต่ที่สำคัญคือความภาคภูมิใจของคนในหน่วยงาน และเป็นกำลังใจในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสถาบันต่อไป

และสำหรับในปีงบประมาณ 50 ทางผู้รับผิดชอบคือกองแผนงาน ก็กำลังพัฒนาเกณฑ์ ระบบ การให้รางวัล เพื่อให้มีความยุติธรรม และเห็นพ้องต้องกันมากที่สุด

สุดท้ายผลคะแนนที่ออกมานั้นไม่ได้เกิดจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือจากผม แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในแต่ละงาน และแม้กระทั่งแม่บ้านผู้ทำความสะอาดห้องทำงานก็ถือว่ามีส่วนเช่นกันครับ

KPN