สพช. คือสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

         สพช. เป็นหน่วยจัดการความรู้และวิจัย   เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืน   ด้วยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

         สพช. มีท่านองคมนตรี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย  เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ   และมี พญ. สุพัตรา  ศรีวณิชากร  เป็นผู้อำนวยการ   สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   โทรศัพท์ 0-2590-1851   website : www.thaiichr.org

         จะเห็นว่า สพช. ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน   สพช. จึงเป็นภาคีสำคัญของ สคส.

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.50