วันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๐ ผมได้ยินท่านเลขาธิการ สกอ.  ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร  กล่าวว่า "ปีศาจอยู่ในรายละเอียด"      ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเขียนบันทึกนี้     โดยที่ผมจะบันทึกว่า  ผมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวลีนี้     ซึ่งน่าจะมาจากภาษาอังกฤษว่า The devils are in the details.

           ผมเห็นด้วย เพราะโดยทั่วไปคนเราจะตกหลุมรายละเอียด     เรามักหลงเอาใจใส่รายละเอียดจนลืมมองดูภาพรวม หรือภาพใหญ่     ทำให้เราหลงอยู่ในดงรายละเอียดจนหลงทาง หรือหลงทำสิ่งที่ไม่สำคัญ

           ที่ไม่เห็นด้วยคือในการใช้เครื่องมือ KM เราต้องเอาใจใส่รายละเอียด     ต้องมีความละเอียดประณีต     ประณีตกับความรู้สึก กับเรื่องเชิงคุณค่า เชิงจิตวิญญาณ     ต้องเอาใจใส่รายละเอียดเชิงบริบท

วิจารณ์ พานิช
๒๓ ก.พ. ๕๐