เมื่อครั้ง  24  ก.พ.50  ได้มัโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานขอบคุณนักกิจกรรม  ให้สำหรับคนทำกิจกรรมในแวดวงมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งการเตรียมงานค่อนข้างมีเรื่องมากมายหลายอย่างให้ทำ  โดยการจัดงานครั้งนี้เราจัดเพื่อเด็กไม่ให้เด็กเข้ามาช่วยอะไรใดๆทั้งสิ้น  ซึ่งผมเองเป็นผู้รับผิดชอบหลักมีหน้าที่เชิญเด็กเข้ามาร่วมงานและถือวันนั้นเป็นวันที่พวกเขาเหล่านั้นมีเกียรติมากที่สุด  ในการประชุมเตรียมงานเราได้พูดถึงเราจัดงานให้เด็กไม่ให้เด็กเข้ามาช่วย  แต่ด้วยจิตสำนึกของคนทำกิจกรรมล้วนแล้วแต่เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ  มีเด็กมาช่วยเตรียมงาน  ร่างใหญ่หัวใจทะเล(นายตี๋..พรรคชาวดิน) และ(นายเอก..ปธ.รุ่นสัมพันธ์) เตรียมงานตั้งแต่เช้าจนใกล้เวลาเริ่มงานตอนเย็น...การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังของผู้จัดงาน...ครั้นงานเสร็จเหล่าบรรดาเลือดกิจกรรมต่างช่วยกันเก็บของสัมภาระที่จัดงานทั้งหมดจนแล้วเสร็จ...ผมภูมิใจและประทับใจอย่างมากครับ    และขอบคุณนักกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมงาน