เรื่องเล่าจากภาพประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 1

 

ผู้เล่า : นายไพบูลย์ เตียวจำเริญ

จาก : หน่วยสารบรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อภาพ  :  คุณสมศักดิ์  วิภาพรรณ หนึ่งในความภาคภูมิใจของหน่วยสารบรรณ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

              สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการนำระบบ e-document เข้ามาใช้ในหน่วยงาน  และหน่วยสารบรรณ ซึ่งขณะนั้น ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วย 1 ท่าน ข้าราชการ 1 ท่าน และลูกจ้างประจำ 1 ท่าน
           

                ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร เมื่อถึงคราวที่มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้มีการใช้ระบบ e-document ขึ้น คุณไพบูลย์ จึงได้เสนอหัวหน้าหน่วยสารบรรณ ขณะนั้น ขออนุญาตนำคุณสมศักดิ์ วิภาพรรณ ลูกจ้างประจำของหน่วยสารบรรณ   ซึ่ง ณ ตอนนั้น ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เลย เข้ารับการอบรมในเรื่องดังกล่าว ด้วย ช่วยกันลองถูก ลองผิด สิ่งไหนไม่รู้ ก็ถามผู้ที่รู้  สิ่งไหนทำไม่เป็น ก็ฝึกทำให้เป็น
         

                   จวบจนทุกวันนี้ คุณสมศักดิ์ สามารถไปเป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำ  และ แก้ไขปัญหา ที่เกิด จากการใช้ระบบ e-document ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
                

                    ส่งผลให้จากเดิม คุณสมศักดิ์ นั่งทำงานหัวฟู มีงานกองอยู่เต็มโต๊ะ     

             เมื่อนำระบบ e-document   เข้ามาใช้ในงานสารบรรณ ปัจจุบันหน้าตาผ่องใส ยิ้มแย้ม  (ดูภาพวาดประกอบ)


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)
     1.  ไม่อายที่จะเรียนรู้
      2.  การให้โอกาส
      3. มีความเชื่อว่า ทุกคนสามารถพัฒนาได้
      4.  ใช้สถานการณ์จริงเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเกิดแรงจูงใจในการทำงาน

คุณลิขิต
         รัตติยา   เขียวแป้น

ผู้วาดภาพ

          จิตติมา โพธิ์เสนา

ผู้ร่วมละเลงภาพ 

             รำไพ  จูฑาพร และ สมาชิกกลุ่มที่เหลือ         

ถ่ายภาพ
         นายสันติ  บัวกิ่ง