วันจันทร์  ที่ 26 กุมภาพันธ์  2550  นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ศฤงศิริ (เจ้าหน้าที่ ICT) มาตรวจข้อมูลสารสนเทศ   สสจ.1-2  (EIS)   สถานที่ห้องคอมพิวเตอร์ ศนจ.ฉช.