การอ่าน การเขียน เป็นทักษะพื้นฐานที่ดิฉั้นใช้ ในการมีชีวิต มีตัวตนในโลก gotoknow.org แห่งนี้  ประมวลบรรยากาศการเขียน blog ใกล้ตัวที่สุดคือใน ม.อ.คนเขียนประจำ ประจำ ติดการเขียนติดการอ่านประจักษ์แท้ว่าการเขียนการอ่านต้องเกิดจากความสนุก...และเริ่มต้นจากการสมัครใจ แต่ละคนต่างมีวัตถุประสงค์ของการเขียนอ่าน ต่างกัน อ่านและเขียน มีวัตถุประสงค์ต่างกัน อาจเพื่ออะไรต่างๆ นา นา เช่น อาจเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อการเปิดรับข้อมูลใหม่ เพื่อหย่อนใจ เพื่อจัดระเบียบความคิด เพื่อฝึกฝนตน ฯลฯ 
          ดิฉั้นมองเหมือนการสะสมทุน ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ อ่านเขียนนานๆ เข้า ได้ข้อมูล+ประสบการณ์+ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง+การวิเคราะห์   ข้อมูลความรู้ประสบการณ์(จำนวนหนึ่ง)มีประโยชน์กับดิฉั้น....มาก....ถึงมากที่สุดขึ้นอยู่กับการเปิดรับและงานที่ทำแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความสุขกับสภาวะแวดล้อม...กัลยาณมิตรดิฉั้นสนุกที่จะเขียนเรียบเรียงงานของตัวเองไว้ที่นี่สุขใจที่เห็นผู้คนมีความสุข มิตรไมตรี มีน้ำใจ แบ่งปันประสบการณ์จากมุมของตัวเองสู่กันและกัน ขอบอกรักเธออีกสักคนในเดือนกุมภาพันธ์นี้รักเธอ..gotoknow......