การสอนโครงงาน สอนได้ทุกกลุ่มสาระไม่ใช่เฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญา สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนองต่อความต้องการของผู้เรียน