• วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10  น.  คณะกรรมการพิจารณารางวัล ฅน KM มมส. ได้นัดเพื่อพิจารณา ซึ่งจากข้อมูลที่ทาง เลขาฯ สรุปเบื้องต้น เหลือเพียงแค่ 2 ท่านเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ข้อแรก คือ มีการบันทึกอย่างน้อย 10 บันทึกต่อเดือน ทีแรกก็คิดว่าจะใช้เวลาพิจารณาตัดสินได้ในเวลาไม่นาน  แต่เอาเข้าจริง ต้องอภิปรายกันเกือบสองชั่วโมง จนกระทั่งเที่ยง จึงสรุปได้
  • ผลการพิจารณา อ่านได้ที่นี่ครับ
  • ผมในฐานะประธานกรรมการ ต้องขอขอบคุณ กรรมการทุกท่านที่อ่าน ศึกษา และ เตรียมข้อมูลมากันเป็นอย่างดี
  • ผลจากการอภิปรายและพิจารณาครั้งนี้ทำให้เห็นว่า เกณฑ์การพิจารณา ที่คิดว่าชัดเจนดี อาจจะต้องมีการขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
  • ข้อ 1. มีการบันทึกอย่างน้อย 10 บันทึก/เดือน ใน blog Gotoknow.org   - ก็มีการตีความต่อว่า 10 บันทึกนี้ ให้นับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่เท่านั้น ปัญหาตามมาก็คือ การตีความว่า บันทึกไหนเกี่ยวข้องกับงาน บันทึกไหนไม่เกี่ยวข้องกับงาน ? และถ้าเกิน 10 บันทึก พิจารณาอย่างไร ? ดูจำนวนบันทึกหรือไม่ ?
  • ข้อ 2. มีการติดป้ายใน  Blog อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม - เรื่องสม่ำเสมอ สรุปตรงกันว่าต้องมีป้ายในทุกบันทึก แต่เรื่อง เหมาะสม ยังเห็นไม่ตรงกัน
  • ข้อเสนอ (ของผม) ก็คือ
  • ข้อ 1. ถ้าครบ 10 บันทึก/เดือน ถือว่าครบตามเกณฑ์ เท่ากัน  ส่วนเรื่องเกี่ยว หรือ ไม่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ให้ผู้บันทึกระบุโดยใส่ป้าย  งาน หน่วยงาน หรือ องค์กรของผู้บันทึกไว้ด้วย เช่น กิจการนิสิต ศึกษาทั่วไป CARD MSU มมส.  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • ข้อ 2. มีการติดป้ายที่เหมาะสม ในแต่ละบันทึก ผมเห็นว่า น่าจะมี ป้าย อย่างน้อย 3 ป้าย - ป้ายเพื่อแสดง คำสำคัญของเรื่องที่บันทึก อย่างน้อย 1 ป้าย - ป้ายแสดงหน่วยงานหรืองานที่ตนสังกัด 1 ป้าย เช่น กิจการนิสิต CARD คณะวิทยาศาสตร์ - และป้ายแสดง องค์กร หรือ องค์การที่ตนสังกัด 1 ป้าย เช่น มมส. MSU
  • คณะกรรมการ และ ท่านอื่น ๆ มีความคิดเห็นอย่างไร ครับ ?